„За местна тракийска аристокрация в западните склонове на Дъбраш през V–II в. пр. н. е. говорят многобройните некрополи и редица случайно изровени находки при селата Рибново, Горняни, Скребатно, Дъбница, Ковачевица, Горно Дряново, Дебрен, Слащен, Вълкосел и др. За икономическото замогване на тази аристокрация, за връзките ѝ с античния свят и за интензивен културен живот в този край на Родопите през елинистическата епоха свидетелствуват колективните монетни находки от областта на Горна Места...”
Стоянова-Серафимова, Димка (1975).„Въоръжение на тракиец от с. Плетена, Благоевградски окръг“. Археология, кн. 4, стр. 47.


„По-голямата част от регистрираните в района [на Средна Места] светилища се намират на левия бряг на реката. Близкото разположение на светилищата при Црънча, Осина и некропола при Кочан и Сатовча позволява да се говори за наличието на голям култово-погребален комплекс в тази част на долината [на река Места].”
Цветкова, Юлия (2002). „Паметници от праисторията и тракийската древност”, Копривлен, том 1. София: NOUS Publisher, стр. 47.

Oops something went wrong: