Accionista

From Wikipedia, the free encyclopedia

Accionista és aquella persona física o jurídica que és propietària d'accions dels distints tipus de societats anònimes o comanditaris que poden existir en el marc jurídic de cada país.

L'accionista és un soci capitalista, que participa de la gestió de la societat en la mateixa mesura en què aporta capital a aquesta. Per tant, dintre de la societat té més vots qui més accions posseeix.

Tractant-se d'una societat anònima, pot existir un gran nombre d'accionistes que no participen necessàriament en la gestió de l'empresa, i l'interès de la qual és únicament rebre una retribució en dividend a canvi de la seva inversió. No obstant això, dit accionistes sí que estan interessats a conèixer el seu desenvolupament. En aquest cas és la informació comptable la qual els permet assolir dits propòsit.