Conversa

From Wikipedia, the free encyclopedia

La conversa és la forma oral més habitual de la comunicació humana i s'estructura en torns de paraula, que els interlocutors prenen de manera lliure, però tenint en compte les regles de cessió, manteniment i petició del torn. En aquest sentit, les persones que prenen part d'una conversa s'expressen i escolten els seus interlocutors alternativament. En aquest procés comunicatiu, en proporció ben desigual, intervé, d'una banda, la informació transmesa per mitjà del llenguatge verbal (paraules, interjeccions, onomatopeies, frases, etc.), i de l'altra, la informació transmesa pel llenguatge no verbal (mirada, gesticulació, to de veu, velocitat a què es parla, etc.), elements que poden variar d'una cultura a una altra. La manifestació i la interpretació correctes d'aquest conjunt de senyals verbals i no verbals fan que una conversa s'efectuï d'una manera eficaç.