cover image

Matèria orgànica

From Wikipedia, the free encyclopedia

Matèria orgànica (Biologia, Ecologia) és la matèria o substància que prové d’éssers vius.[1] Matèria formada per estructures i teixits procedents d'organismes animals o vegetals, vius o morts, que requereixen la intervenció de microorganismes per a la seva descomposició.[2] També ho és el material orgànic producte de la degradació i els compostos orgànics (molècules orgàniques).

Matèria orgànica. Cicle. Humificació
Cicle de la matèria orgànica. Mineralització i humificació (en francès)
Bolet de bedoll (Piptoporus betulinus) sobre una branca de bedoll mortas.
Matèria orgànica. Bolet de bedoll (Piptoporus betulinus) sobre una branca morta.
Schultz_Sphagnum_Peat_Moss.jpg
Més de la meitat del pes de la torba és matèria orgànica

La matèria orgànica, es refereix a la suma de totes les fonts de compostos d'estructura carbònica que existeixen en medis naturals, transformats o artificials, tant terrestres com aquàtics. Aquesta matèria prové de les restes d'organismes vius com ara bacteris, fongs, algues, plàncton i animals. Les restes són cadàvers, excrecions i productes de detoxificació metabòlica. Per tant la matèria orgànica en el medi es pot trobar en estat sòlid o en dissolució aquosa.[3]

Les molècules orgàniques també poden ser formades a través de reaccions químiques en l'exterior d'éssers vius.[4]

Les estructures bàsiques, més abundants i duradores són les provinents de la cel·lulosa, tanins, lignina, cutina, quitina combinades amb altres tipus de macromolècules proteiques, lipídiques o glucídiques. La matèria orgànica resulta molt important en el moviment de nutrients en el medi i té un paper important en la retenció d'aigua en la superfície sòlida del planeta.[5]