En física, una partícula composta és un compost (de dues o més partícules o cossos), que es comporta con un sol objecte. En mecànica quàntica (en què el nombre de partícules es conserva), una partícula composta és un estat lligat en espai de Hilbert que es correspon a dues o més partícules l'energia d'interacció de la qual és negativa, i per tant aquestes partícules no es poden separar si no és gastant energia. De tota manera, actualment és possible de tenir estats lligats de partícules compostes amb una energia d'interacció positiva sempre que hi hagi una "barrera energètica" que s'hagi de travessar per efecte túnel, perquè l'estat lligat decaigui. L'espectre energètic de l'estat lligat de les partícules compostes és discret, en canvi, el de les partícules aïllades és continu.

En general, un estat lligat es diu que existeix si, en un determinat potencial, existeixen funcions d'ones estacionàries d'energia negativa.

En la teoria quàntica relativística, un estat lligat de n partícules amb massa m1, ..., mn es mostra com un pol en una matriu-S amb un centre de masses d'energia menor que m1+...+mn. Un estat lligat inestable (vegeu ressonància) mostra un pol amb un centre de masses d'energia de nombre complex.