Quadrivector

From Wikipedia, the free encyclopedia

Un quadrivector és un vector d'un espai vectorial real de quatre dimensions, anomenat espai de Minkowski, les components del qual es transformen igual que les coordenades espacials i temporals (t, x, y, z) sota rotacions espacials i canvis d'un sistema de referència inercial a un altre. El conjunt d'aquestes transformacions, anomenades transformacions de Lorentz, queda descrit per un conjunt de matrius 4×4, que forma l'anomenat grup de Lorentz. Els quadrivectors i l'espai de Minkowski permeten una formulació acurada i còmoda de la teoria de la relativitat.