Resina

From Wikipedia, the free encyclopedia

La resina és qualsevol de les substàncies de secreció de les plantes amb aspecte i propietats més o menys anàlogues a les dels productes així denominats. Del llatí resina. Es pot considerar com resina les substàncies que sofreixen un procés de polimerització o assecat donant lloc a productes sòlids sent en primer lloc líquids.

Resin_with_insect_%28aka%29.jpg
Resina englobant a un insecte.

Oops something went wrong: