cover image

Sintaxi

part de la gramàtica / From Wikipedia, the free encyclopedia

La sintaxi (del grec σύνταξις, σύν: 'junts', τάξις: 'ordre') és la part de la gramàtica que estudia els mecanismes de generació de frases. Aquesta matèria està tan interrelacionada amb la morfologia que la lingüística moderna considera que cal estudiar-les conjuntament en una única disciplina: la morfosintaxi.

L'atenció de la sintaxi és la frase, tot i que s'amplia en l'anomenada gramàtica del discurs. Analitza quina funció sintàctica fa cada element dintre de l'oració i determina quines combinacions de sintagmes són permeses en una llengua determinada, així com quins nexes s'utilitzen per a estructurar i unir frases entre si.