En física teòrica de partícules, l'skyrmió és una partícula hipotètica relacionada originalment amb els barions.[1] Va ser proposta pel físic nuclear Tony Skyrme com una superposició quàntica de barions i estats ressonants hadrònics [2] per a explicar algunes propietats de la matèria nuclear.[3]

Els skyrmions com a objectes topològics són també importants en física de l'estat sòlid, especialment en la tecnologia emergent d'espintrònica. S'ha proposat, però no provat definitivament, l'existència de skyrmions en estats de condensats de Bose-Einstein, en superconductors, en pel·lícules magnètiques primes i en cristalls líquids quirals nemàtics.[4][5][6][7]