Κατάλογος καθιερωμένων όρων ή αρχείο καθιερωμένων όρων[1] στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας είναι η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι κατάλογοι των βιβλιοθηκών έτσι ώστε η κάθε οντότητα (π.χ. πρόσωπο, οργανισμός κ.τ.λ.) να αναφέρεται με μονοσήμαντο και τυποποιημένο τρόπο. Ο τρόπος αυτός τηρείται με συνέπεια σε όλο τον κατάλογο, αλλά και στη σύνδεσή τους με άλλες οντότητες.[2] Οι κατάλογοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσωπα, οργανισμούς, ιδρύματα, συνέδρια ή μπορεί να είναι δομημένοι θεματικά.