Help:IPA/Scottish Gaelic

Wikipedia key to pronunciation of Scottish Gaelic / From Wikipedia, the free encyclopedia

The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Scottish Gaelic pronunciations in Wikipedia articles. For a guide to adding IPA characters to Wikipedia articles, see Template:IPA and Wikipedia:Manual of Style/Pronunciation § Entering IPA characters.

See Scottish Gaelic phonology and Scottish Gaelic orthography for a more thorough look at the sounds of Scottish Gaelic.

Table info: Consonants[1], Broad, Slender, English approx...
Consonants[1]
BroadSlenderEnglish approximations
IPAExamplesIPAExamples
f[2] fad, fead, pholl, pheann fade
ɣ dhà, deireadh, ghaol, dragh ʝ dh'iarr, dh'innis, gheall, ghin Spanish luego; yard (but stronger)
h[2] thonn, thig, shùil, sheòl haste
j eala, beò, theàrn, iolaire, piuthar, shiùbhlainn, gràidh yard
k gaol, beagan, caileag, amharc gille, fairrge, thig, chunnaic scat; askew
[3] còta kʲʰ[3] cìr cup; cure
l̪ˠ làmh, balla, geal l mo leaba, cliathaich, baile, fuil health; lice
ʎ leaba, slige, gille health; scallion
m[2] mac, mic, lampa, ìm main
n̪ˠ nàire, snàmh, clann ɲ nighean, sneachda, cinneadh, ròin tenth; onion
n mo nàire, anail, bean tenth; nice
ŋ long ŋʲ aingeal think; angular
p[2] ball, nàbuidh, abair, corp space
[2][3] peann, poll pain
rud, riochd, oirre, orra Spanish rojo
ɾ rud, mo riochd, crann, fear ɾʲ cridhe, fir crane; creed (both Scotland); American atom
solas, speal, sgeulachd ʃ seòl, stiùir, slighe, snìomh soot; shade
dall, fada, ad, falt dìleas, maide, thèid, fuilt stock; stew (RP)
t̪ʰ[3] tana tʲʰ[3] tìr tide; tune (RP)
v[2] bhean, sàibh, mhàthair, deimhinn, làmh veil
x chòta, balach ç chì, balaich loch (Scotland); huge
Monophthongs
ShortLongEnglish approximations
IPAExamplesIPAExamples
a mac, glaine làmh, àite, grr rat; rather (both Scotland)
e teth, fead, cheil glè, chèile, beud hit; hay (both Scotland)
ɛ fear, each ɛː cnàimh, sèimh let; flare (RP)
ə[4] fada, baile viva
i mise, fios ìseal, pìobaire, cinn reef
ɪ[4] uilig, capaill hit
o tobar, bodhar bò, còig load (Scotland)
ɔ cnoc, sgoil, deoch ɔː bròn, mòine, cl, còrr dog
u ugh, bun, sgioltachd, fliuch cùl, sùil, diombach, trr, cunntas pull; rule
ɯ duine, uisge ɯː craobh, aois good; roof
ɤ dragh, coire ɤː fadhlach ago; blur (both RP)
Diphthongs
IPAExamplesEnglish approximation
ai claidheamh, chaill, cainnt price
au amharc, abhainn, ball, gann loud
ei seinn, beinn, peinnsean main
ɛu seall, theann, dream Spanish euro
ia Niall, pian, feur, beul he and she
fiacail, iasg, ceud, deug, sìos, fìon idea
ɔu toll, tonn, com low (GA)
ua uamhasach, suaineadh, uaine you and me
fuar, uair, buaidh bluer
ɯi chraoibh, ghaoith, tuill, tuinn two years
ɤi maighdean, greim, coibhneil, oighre, coilltean, broinn bite (Scotland)
Suprasegmentals
IPAExampleExplanation
ˈ uinneag [ˈɯɲak] primary stress (placed before the stressed syllable)
. naidheachd [ˈn̪ˠɛ.əxk] syllable break
◌̃ samhradh [ˈs̪ãũɾəɣ] nasal vowel
Close