Õigusakt

From Wikipedia, the free encyclopedia

Õigusakt on kirjalikus vormis esitatud õigusnormide kogum. Kontinentaaleuroopa õigussüsteemis on õigusakt peamiseks õiguse allikaks.

Õigusakte jagatakse

  1. üldaktid e normatiivaktid e õigustloovad aktid - sisaldavad üldkohustuslikke õigusnorme. Nt seadus, määrus.
  2. üksikaktid e õigustrakendavad aktid - sisaldavad õigustrakendavaid üksiknorme, mis sätestavad õigusnormi kohaldamise individuaalsetele elulistele asjaoludele. Nt Riigikogu otsus, Eesti Vabariigi Valitsuse korraldus, haldusakt, kohtuotsus.