Regionaalne identiteet

From Wikipedia, the free encyclopedia

Regionaalne identiteet on geograafia valdkonnas kasutatav mõiste, mis iseloomustab nähtust, mille alusel inimesed seovad end teatud regiooni sotsiaalse süsteemiga.[1] Regionaalne identiteet on laiema tähtsusega, keskendudes regioonide olemusele, ühitades nii regiooni materiaalseid (loodus, kultuur, majandus) kui ka abstraktseid (kuuluvustunne) omadusi.[2] Inimesed, grupid, institutsioonid, kes tunnevad, et nad kuuluvad teatud piirkonda ja on osa sellest, jagavad teatud piirkonna regionaalset identiteeti.[3] Regionaalne identiteet ühitab nii kultuurilist-ajaloolist kui ka poliitilist-majandusliku mõõdet. Igasugune sümboolika ja ideoloogia ei oma mõtet ilma asjakohase tundmuseta ja on jõuetu esile kutsumaks ühtsus ja samastumist ühiskonnas.[4]

Regionaalne identiteet on kui spirituaalne ruum, mis omandab kuju inimeste teadvuses.[5]

Regionaalse identiteedi ideed kasutatakse mitmesugustes valdkondades. Poliitilises sektoris on regionaalne identiteet vahend võimu kehtestamiseks teatud regioonis. Majandussektoris soovitakse regionaalsele identiteedile rõhudes kindlustada ja suurendada majanduslikku kasu ning kultuuri valdkonnas kasutatakse regionaalset identiteeti vahendina, mille abil säilitada ja kaitsta kohalikule piirkonnale omaseid tunnuseid.[6]

Regionaalset identiteeti võib ka defineerida emotsionaalse ilminguna, mis on seotud regionaalse teadvusega, tuues inimestes ja inimgruppides esile nii kuuluvustunde kui samas ka erisused sotsiaalsete gruppide vahel.[7] Regionaalne identiteet on mitmetasandiline nähtus. Nii näiteks võib üks piirkond olla osa nii linnast, vallast, maakonnast, riigist, maailmajaost ning samuti võib üks inimene tunda enda kuuluvust kõigisse eri tasanditesse.[2]

Regionaalne identiteet koosneb kahest eraldiseisvast, kuid omavahel tihedalt läbipõimunud osast: elanike regionaalsest identiteedist ja regiooni identiteedist. Mõlemad jagunevad veel omakorda kaheks. Esimene neist on seotud elanike teadvusega ning hõlmab teatud regiooni elanike nägemust enda kogukonnast ja keskkonnast. Regiooni identiteet hõlmab regiooni kuvandit; ühelt poolt seda, millisena kohalik kogukond oma regiooni näeb, ning teiselt poolt seda, millisena regioonist väljas pool elavad inimesed teatud regiooni näevad.[2] Regiooni identiteet toob esile teatud regioonile iseloomulikud füüsilised, kultuurilised ja ajaloolised tunnused, mis eristab vastavat regiooni teistest. Regionaalne identiteet määratleb, kuidas kohalikud inimesed end teatud regiooniga seovad ja kuidast nad end regiooni kaudu defineerivad.[8]