کارت دعوت

From Wikipedia, the free encyclopedia

کارت دعوت دعوتنامه‌ای است که برای میهمانان احتمالی یک میهمانی رسمی (مانند مجلس نامزدی، جشن عقد، عروسی یا عزاداری) ارسال می‌شود و از آنان رسما برای حضور در آن مراسم دعوت می‌گردد.

Farah_and_Shah_wedding_invitation_letter.jpg
کارت دعوت مراسم عقد محمدرضا پهلوی و فرح دیبا

Oops something went wrong: