cover image

Friezen

From Wikipedia, the free encyclopedia

De Friezen binne in folk oan de súdeastlike igge fan de Noardsee. Yn Nederlân en Dútslân binne de Friezen as nasjonale minderheid erkend. De Fryske talen binne besibbe oan it Ingelsk en foarmet dêrmei de Noardwestgermaanske taalgroep.

Table info: Friezen...
Friezen
Flag_of_Frisia.svg
Regio dêr't de Friezen libje
Frisia_map.svg
Talen Frysk, Sealterfrysk, Noardfrysk, Nedersaksysk, Nederlânsk, Dútsk
Tal minsken likernôch 1,500,000
Religy Kristendom
Besibbe etnyske groepen Ingelsen, Denen, Dútsers, Nederlanners, Saksen
Close