cover image

אופייני אורות עזר לניווט

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

אופייני אורותאנגלית: Light Characteristics) הם מאפייני אלומות האור הנשלחות מראש מגדלור או מצוף אור המשמשים כעזר לניווט כלי שיט.

Light_characteristics.svg
מפת הסימונים לכל מאפייני האור

על פי החלטת ארגון ההידרוגרפיה הבינלאומי לכל אור צריכים להיות אופייניים קבועים, כך שאפשר יהיה לזהות אותו. הזיהוי מתבצע באמצעות סימון בינלאומי הניתן לכל מקור אור במפות הימיות.