cover image

דרמה

סוגה ספרותית, תיאטרלית, שנועדה לביצוע על ידי שחקנים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

דרמה (Drama) היא סוגה תרבותית הנפוצה בתיאטרון, בטלוויזיה, בקולנוע ובמדיומים נוספים, בה ממחיזים שחקנים טקסט כתוב[1]. במקור הייתה הדרמה שם כולל ליצירות שנכתבו לשם הצגה ובראשן הטרגדיה והקומדיה.

Drama-icon.svg
מסכות המייצגות את שני סוגי הדרמה ביוון העתיקה, הטרגדיה והקומדיה

מקור המילה "דרמה" (δράμα) במילה היוונית דראן (δραν) שמשמעה "פעולה". בהתאמה, מתוארת הדרמה בדרך כלל כפעולה של חיקוי או הצגה של התנהגות אנושית ריאליסטית. כדי שפעולה תהייה דרמטית, לרוב עליה לשלב חיבור של שני גורמים מנוגדים: מצד אחד על הפעולה להכיל מימד של משמעות אישית למבצע הפעולה, ומצד שני מימד של רלוונטיות אוניברסלית אליה יוכלו הצופים להתחבר. החשיבות של שני ממדים אלו במטרתה של הדרמה לעורר תגובה רגשית כלשהי אצל הצופים, דוגמת צחוק, עצב, התרגשות, כעס וכדומה[2].

בהתאם לכך חלק מההגדרות המתייחסות ל"דרמה" לא מחשיבות יצירות סיפורת כחלק מסוגת הדרמה, מכיוון שבדרמה הקלאסית ההתנהגות האנושית אמורה להיות מוצגת באמצעות פעולות ומחוות של השחקנים, כפי שקורה בתיאטרון או בטלוויזיה[2][1]. להבדיל מסיפורת – בה פעולות הדמויות מתוארות באופן ספציפי על ידי הסופרים, כך שהקוראים מקבלים רק את המידע שהסופרים בוחרים לספק להם, בתיאטרון או בטלוויזיה – כאשר הצופים רואים את הפעולות בעיניהם, יש משקל משמעותי למחוות של השחקנים, דוגמת שפת גוף, טונציה והבעות פנים, כך שהצופים רואים יותר רבדים של הפעולה[1][3], ולמצוא יותר נקודות סובייטיביות להתחבר אליהן באופן רגשי, בהתאם לפרשנות האישית של כל צופה, וכך תגשים טוב יותר הדרמה את מטרתה בעוררות התגובה הרגשית[3]. עם זאת, יצירות סיפורת רבות בעלות מאפיינים רבים של סוגת הדרמה[2].

במחקר התרבות, מראים חוקרי תרבות שונים כיצד מתכתבת הדרמה עם השינויים החברתיים והערכים של תקופה ומקום, וטוענים כי ניתן ללמוד על תרבות באופן עומק יותר, אם בוחנים את תוכני הדרמה שנכתבו באותה התקופה[4]. לדרמה מיוחסת השפעה על הצופים ועל תפיסת עולמם, ודמויות הדרמה עשויות להיות נציגות להשקפות עולם או להעלות לדיון בעיות חשובות. השפעה חברתית זו מובילה למדינות שונות להפעלת צנזורה על תוכני הדרמות, ובמקרים אחרים גם להפעלת צנזורה עצמית[5].