cover image

המעמד העליון

קבוצת האוכלוסייה שנמצאת בראש ההיררכיה החברתית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

המעמד העליון מתייחס לקבוצת האוכלוסייה שנמצאת בראש ההיררכיה החברתית. בחברות המודרניות המעמד החברתי העליון כולל בדרך כלל את חברי האוכלוסייה העשירים ביותר בחברה, ובעלי הכוח הפוליטי הגדול ביותר. בחברות המודרניות לעיתים רבות חברי המעמד העליון אינם צריכים לעבוד לפרנסתם, משום שהם חיים על סמך כסף שקיבלו בירושה או כתוצאה מהשקעות.

Retrato_de_familia_Fagoga_Arozqueta_-_An%C3%B3nimo_ca.1730.jpg
דיוקן של משפחת פאגוגה ארזוקטה משנת 1730. המשפחה השתייכה למעמד העליון במקסיקו סיטי.

בחברות מסורתיות רבות היה קשה או אפילו בלתי אפשרי להצטרף למעמד העליון בדרך אחרת מלבד להיוולד לתוכו. במדינות רבות בעולם שיעור הכנסה גבוה במיוחד מספיק בשביל שאדם ייחשב כמשתייך למעמד העליון – במיוחד בארצות הברית (למעשה, רוב האנשים העשירים ביותר בארצות הברית נולדו במעמד הביניים).[1]

בארצות הברית לדוגמה, המעמד העליון כולל כ-1% מכלל האוכלוסייה, אשר מחזיק בכ-30% מהעושר, והם בעלי הכנסה של 200,000 דולרים או יותר בשנה (כ-16,000 דולרים לחודש)[דרוש מקור].

Oops something went wrong: