cover image

התמכרות

מחלה פסיכולוגית-גופנית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

התמכרות היא התניה בלתי נשלטת לחזור על פעולה גם אם נוגדת את רצון בעליה. היא תופעה של שימוש חוזר בכמויות הולכות וגדלות של חומר או התנהגויות הגורמות להנאה, אשר מביאים את המשתמש בהם למצב שבו מניעה של שימוש גורמת למצוקה ודחף להשתמש שוב[1]. כלומר, זהו מצב של תלות נרכשת פסיכולוגית וגופנית, בחומר או בפעילות כלשהם.

Assef_ganja.jpg
העישון הוא סוג נפוץ ביותר של התמכרות