התפלגות מותנית

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בסטטיסטיקה ובתורת ההסתברות, התפלגות מותנית היא ההתפלגות של משתנה מקרי בעל התפלגות משותפת עם משתנה מקרי אחר בהינתן ערכו של המשתנה המקרי האחר. כלומר יהיו שני משתנים מקריים בעלי התפלגות משותפת. אזי התפלגות המותנית של בהינתן – מסומנת כהתפלגות של – היא ההתפלגות של כאשר ערכו של ידוע וקבוע.

עבור התפלגות בדידה, ההתפלגות המותנית מוגדרת על ידי הסתברות מותנית של פונקציית ההסתברות, כלומר: , באופן הבא:

באופן דומה, עבור התפלגות רציפה, פונקציית הצפיפות תוגדר על ידי באופן הבא:

Oops something went wrong: