For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for ועדות הכנסת.

ועדות הכנסת

ועדות הכנסת פועלות במסגרת הכנסת ומהוות מוסדות משנה שלה המופקדים על עניינים ספציפיים.

הוועדות הן זרוע ביצוע חשובה בעבודת הכנסת ומורכבות בדמות יחסי הכוחות המפלגתיים של הרכב הכנסת. מטרת הקמתן היא הפחתת מעמסת הדיונים במליאה ומתן אפשרות לפיקוח ומעקב הדוקים יותר אחר שטחי פעולה ממוקדים.

עבודת הוועדות

בכנסת מתקיימים מספר סוגי ועדות:

הרכב הוועדות נקבע על ידי ועדה מסדרת המוקמת לצורך זה לאחר היוודע תוצאות הבחירות לכנסת. החל בכנסת הרביעית הושווה גודלן של הוועדות ובכל אחת מהן כיהנו 19 חברים, כאשר בכנסות הקודמות ניתן יתרון מספרי לוועדת הכנסת וועדת חוקה, חוק ומשפט. בשנת 1994 נחקק חוק הכנסת, שקבע כי מספר חברי הוועדות לא יעלה על 15, למעט ועדות הכנסת, החוקה, הכספים והחוץ והביטחון, בהן מספר החברים מוגבל ל-17. ב-2004 נחקק חוק מיוחד, כהוראת שעה לכנסת השש עשרה, שקבע כי בוועדת הכספים ניתן יהיה למנות 19 חברים. הוראת שעה דומה נחקקה גם בכנסת השבע עשרה.

סמכויותיהן של הוועדות משתנות בהתאם לתחומים שעליהן הן מופקדות ומסקנותיהן מובאות בפני המליאה. נוסח החוקים שמעובדים בוועדות בדרך כלל הוא הנוסח המכריע, לאחר שהושגה הסכמה בין חברי הוועדה המייצגים את עמדת סיעתם. המחלוקת העיקרית בנוגע לסמכויותיהן נוגעת לסתירה הקיימת בין תקנון הכנסת לבין מגילת הסמכויות של הוועדות שנקבעה בראשית הכנסת הראשונה. על פי מגילת הסמכויות, נתונה בידי ועדה היכולת לדון על דעת עצמה "בכל עניין אחר אשר בתחום ענייניה", בעוד שתקנון הכנסת הגדיר מאוחר יותר מפורשות את תפקידי הוועדות. כך מצאו דרכם אל דיוני הוועדה נושאים שהוסרו מסדר היום בהצבעה במליאת הכנסת, על פי החלטת הוועדה עצמה.

משימות מרכזיות אחדות של ועדות הכנסת הן בתחום החקיקה:

 • כאשר מליאת הכנסת אישרה הצעת חוק פרטית בקריאה טרומית, החוק מועבר לאחת מוועדות הכנסת לדיון מקדמי. בדיוני הוועדה משתתפים מומחים שמציעים שיפורים בהצעת החוק. קבלת שינויים בהצעת החוק מותנית בהסכמתו של מגיש הצעת החוק (בניגוד לדיון בוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית). בסיום דיוני הוועדה החוק מוכן להצבעה בקריאה ראשונה.
 • לאחר שהצעת חוק אושרה בקריאה ראשונה, היא מועברת לוועדה הרלוונטית לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הוועדה הדנה בהצעת החוק רשאית להכניס בהצעה שינויים, כולל שינויים שסותרים את כוונת מגיש הצעת החוק, אך היא אינה רשאית לחרוג מגדר הנושא של הצעת החוק שאושרה בקריאה הראשונה. הוועדה רשאית גם למזג שתי הצעות חוק (באישור ועדת הכנסת) או לפצל את הצעת החוק לחלקים (באישור הכנסת). לאחר סיום הדיונים וההצבעות בוועדה, מוחזרת ההצעה עם התיקונים ורשימת ההסתייגויות למליאה לקריאות הבאות. הוועדה גם רשאית להציע לכנסת להסיר את ההצעה מסדר היום. על חשיבותו של הדיון בוועדה מלמד בג"ץ מס ריבוי דירות, שבו נפסל פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016[1], שבו הוטל מס ריבוי דירות, משום שלא התאפשר לחברי הוועדה לדון בהצעת החוק שהוגשה לטיפולם.
 • פעמים רבות ניתנת לשר האחראי על חוק מסוים סמכות להתקין תקנות מכוח חוק זה. בדרך כלל על השר להגיש את התקנות לאישור הוועדה הרלוונטית, ולעיתים הוועדה מכניסה שינויים בנוסח התקנות.

יושבי ראש הוועדות נבחרים בידי הוועדות עצמן, לפי המלצת ועדת הכנסת. עם זאת, בפועל, שיקול הדעת של ועדת הכנסת ושל חברי הוועדות הוא רק למראית עין, שכן ראשות הוועדות מחולקת בין הסיעות כחלק מההסכמים הקואליציוניים, והסיעות הן שקובעות מי מטעמן יכהן כיו"ר הוועדה. גם חברי כנסת מסיעות האופוזיציה מכהנים כראשי ועדות. לפי הנוהג, בראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה וועדת הכלכלה מכהנים יושבי ראש מהאופוזיציה.

החרם על ועדות הכנסת בכנסת העשרים וארבע

עם הקמתן של ועדות הכנסת בכנסת העשרים וארבע, במפלגות "גוש הימין" באופוזיציה (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית) החליטו להחרים את החברות בוועדות הכנסת השונות, בטענה לחלוקה בלתי שוויונית בין חברי הקואליציה לאופוזיציה. הטענה הייתה גם ביחס למספר הוועדות המועט (לדעת מפלגות אלו) שראשותן ניתנה לאופוזיציה וגם ביחס לרוב מיוחד בוועדות מסוימות; כל זאת בזמן שהיחס המספרי של קואליציה ואופוזיציה (61-59 או 58–62) אינו מצדיק את החלוקה לדעת מפלגות אלו. בעקבות משא ומתן עם יושב ראש הכנסת ויושבת ראש הקואליציה, הוקטן הרוב בחלק מהוועדות וניתנה ראשות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לאופוזיציה; גם פשרה זאת לא הביאה לסיום החרם. חלק מחברי הכנסת מהליכוד ומש"ס בחרו לעתור לבג"ץ על מנת שיתערב בנושא[2]. אחרי שינוי נוסף במספר חברי הוועדות לכיוונה של האופוזיציה, בג"ץ החליט לדחות את העתירות[3]. בעקבות הפסיקה החליטו במפלגת הליכוד ובמפלגות החרדיות לשבץ חברים בוועדות שעדיין היו רלוונטיות לדיונים על התקציב לשנים 2021 ו-2022 - ועדת הכספים, ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים. לאחר העברת התקציב שיבצה מפלגת יהדות התורה חברים בכל הוועדות הקבועות שבהן קבלה מקום עבור חבריה. לעומתה, מפלגות הליכוד, ש"ס והציונות הדתית בחרו להמשיך בחרם ולא לשבץ חברים לוועדות נוספות.

הסיבות לחרם והשלכתו על עבודת הכנסת

במפלגות האופוזיציה טוענים שהחרם על הוועדות נגרם כתוצאה מחלוקה לא שוויונית בהרכבי הוועדות. עיקר המחלוקת נוגעת לוועדת הכספים - על כך שיש בה רוב של שני חברי כנסת לקואליציה ועל כך שסיעת הליכוד בעלת 29 המנדטים קבלה בוועדת הכספים את אותו מספר חברים כמו סיעת הרשימה המשותפת בת 6 המנדטים. מנגד, בקואליציה עלו טענות על כך שהסיבה לחרם קשורה בחוסר הכרה בלגיטימיות של הממשלה והקואליציה[דרוש מקור]; טענה נוספת שעלתה היא שמדובר בתירוץ שנועד למנוע סכסוך פנימי במפלגת הליכוד שכרוך בחלוקת המקומות השונים בוועדות בין חברי המפלגה[4].

החרם מנע באופן ישיר את הקמתן של שתיים מוועדות הכנסת הקבועות בכנסת העשרים וארבע: את הקמת הוועדה לענייני ביקורת המדינה שלפי תקנון הכנסת חייב לעמוד בראשה חבר כנסת מהאופוזיציה ואת הקמת ועדת האתיקה שקיומה מחייב חברות של שני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה. בנוסף, בעקבות החרם נוצר לראשונה מצב שבו אין השתתפות של האופוזיציה בפיקוח של ועדת החוץ והביטחון, שכן רק חברי ועדה קבועים יכולים להשתתף בדיונים של ועדות המשנה שלה.

רשימת ועדות הכנסת הקיימות

ועדה יושב ראש
ועדת הכנסת ניר אורבך
Nir Orbach.jpg
ימינה
ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת ניר אורבך
Nir Orbach.jpg
ימינה
ועדת הכספים אלכס קושניר
אלכס קושניר.jpg
ישראל ביתנו
ועדת המשנה לבחינת תיקוני חקיקה לסעיף 46 לחוק מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין ולדימיר בליאק
Emblem of Israel.svg
יש עתיד
ועדת הכלכלה מיכאל ביטון
מיכאל ביטון - חוסן לישראל.jpg
כחול לבן
ועדת החוץ והביטחון רם בן ברק
Ram Ben-Barak (cropped).jpg
יש עתיד
ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון רם בן ברק
Ram Ben-Barak (cropped).jpg
יש עתיד
ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה צבי האוזר
צבי האוזר - חוסן לישראל.jpg
תקווה חדשה
ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה אמילי מואטי
Emilie Moatti, 2018 (cropped).jpg
העבודה
ועדת המשנה למודיעין ולשירותים החשאיים רם בן ברק
Ram Ben-Barak (cropped).jpg
יש עתיד
ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף יש עתיד
ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל יש עתיד
ועדת המשנה לענייני איו"ש ומרחב התפר יש עתיד
ועדת המשנה לענייני עורף נירה שפק יש עתיד
ועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו מיכל רוזין
Michal Rozin מיכל רוזין.jpg
מרצ
ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח רם בן ברק
Ram Ben-Barak (cropped).jpg
יש עתיד
ועדת המשנה להגנת העורף טרם נקבע
ועדת המשנה לכח אדם ונכי צה"ל טרם נקבע
ועדת המשנה לענייני הוא"א טרם נקבע
ועדת הפנים והגנת הסביבה וליד טאהא
Emblem of Israel.svg
רע"ם
ועדת החוקה, חוק ומשפט גלעד קריב
GiladKariv15.jpg
העבודה
ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום רם בן ברק
Ram Ben-Barak (cropped).jpg
יש עתיד
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות טרם נקבע
ועדת החינוך, התרבות והספורט שרן השכל
Sharren Haskel.JPG
תקווה חדשה
ועדת משנה לתקציבי הספורט סימון דוידסון
Simon Davidson 2.jpg
יש עתיד
ועדת העבודה והרווחה אפרת רייטן
Emblem of Israel.svg
העבודה
ועדת משנה לנגישות עירונית שירלי פינטו
Shirly Pinto (cropped).jpg
ימינה
ועדה לענייני ביקורת המדינה טרם נקבע
ועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי עאידה תומא סלימאן
Aida Touma-Suleiman 2021.png
הרשימה המשותפת
ועדת המדע והטכנולוגיה טרם נקבע
ועדת הבריאות עידית סילמן
עידית סילמן.jpg
ימינה
ועדת משנה לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור אלון טל
Alon Tal 2021.jpg
כחול לבן
ועדה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים

בישראל לדיון בהצעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

עידית סילמן
עידית סילמן.jpg
ימינה
ועדת ביטחון הפנים מירב בן ארי
מירב בן ארי.jpg
יש עתיד
ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים יוליה מלינובסקי
יוליה מלינובסקי.jpg
ישראל ביתנו
ועדת האתיקה יוראי להב-הרצנו
יוראי להב-הרצנו.jpg
יש עתיד
הוועדה לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל רם שפע
רם שפע, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל.jpg
העבודה
הוועדה המיוחדת לזכויות הילד מיכל שיר
מיכל שיר.jpg
תקווה חדשה
הוועדה המיוחדת לעובדים זרים אבתיסאם מראענה
Ibtisam Maraana MK 2022.jpg
העבודה
הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית מנסור עבאס
מנסור עבאס.jpg
רע"ם
הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל מוסי רז
ח"כ מוסי רז.jpg
מרצ
הוועדה המיוחדת לפניות הציבור יעל רון בן משה
יעל רון בן משה2.jpg
כחול לבן

ועדות היסטוריות

שם הוועדה הכנסות בהן פעלה תאריך הקמה תאריך סיום
ועדת השירותים הציבוריים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 14 בפברואר 1949 13 ביוני 1977
ועדה לנושאי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 11, 12, 13, 16, 17, 18 13 באוגוסט 1984
17 בפברואר 2003
17 ביוני 1996
5 בפברואר 2013
הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה 23 23 במרץ 2020 6 באפריל 2021
הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור 20 14 ביולי 2015 30 באפריל 2019
הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשיווין חברתי 20 27 ביולי 2016 30 באפריל 2019
הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן 20 7 בפברואר 2017 30 באפריל 2019

ועדות אחרות

אפקטיביות הפיקוח של ועדות הכנסת על הממשלה

לכנסת, כפרלמנט בדמוקרטיה פרלמנטרית, יש תפקיד מרכזי של פיקוח על הממשלה. ועדות הכנסת הם המקום האפקטיבי ביותר לקיום פיקוח מקצועי של חברי הכנסת על פעילות הממשלה.

בשביל קיומו של פיקוח אפקטיבי של חברי ועדות הכנסת, נדרשים מספר תנאים מצטברים:

 1. "מן ההכרח שלמפקחים... תהיה מידה של הבנה ומומחיות בתחומי הפעילות שעליהם הם אמורים לפקח".
 2. "חיוני כי בין המבקרים למבוקרים תהיה מידה מספקת של חוסר תלות או התלכדות אינטרסים, כדי שלא ייווצר תמריץ שלילי לפיקוח".
 3. נדרש ש"המפקחים יֵדעו לעשות שימוש ראוי ומושכל בכלי הפיקוח העומדים לרשותם"[5].

בין ההמלצות לשיפור יכולת הפיקוח האפקטיבית של ועדות הכנסת על הממשלה; יצירת ועדות שתחומי פעילותן יחפפו לפעילות משרד ממשלתי ספציפי, והחברים בהם יתמקצעו באותו תחום[5][6].

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא ועדות הכנסת בוויקישיתוף

הערות שוליים

 1. ^ חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, ס"ח 2592 מ-29 בדצמבר 2016
 2. ^ גלעד מורג, הליכוד וש"ס עתרו לבג"ץ: "הרכבי הוועדות בכנסת מנוגדים לדין", באתר ynet, 28 ביולי 2021
 3. ^ יקי אדמקר, יעל פרידסון‏, הסוף לחרמות: בג"ץ דחה את העתירה על הרכב ועדות הכנסת, באתר וואלה!‏, 26 באוקטובר 2021
 4. ^ תבנית:שקוף
 5. ^ 1 2 שרון חסון, ‏תנו לכנסת לפקח, השילוח 18, פברואר 2020
 6. ^ ד"ר חן פרידברג, שינוי מבנה ועדות הכנסת, המכון הישראלי לדמוקרטיה


{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
ועדות הכנסת
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.