cover image

ותן טל ומטר

הזכרה שמוסיפים בברכת השנים שבתפילת העמידה / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ותן טל ומטר (גם שאלת גשמים) היא חובה הלכתית להוסיף בברכת השנים שבתפילת העמידה בימות החורף בקשה מיוחדת על ירידת הגשם.

Old_Jerusalem_Ramban_Synagogue_Hanukkah_blessing.jpg
תזכורת לאמירת 'משיב הרוח' ו'ותן טל ומטר' בבית כנסת הרמב"ן בירושלים

נושאה הכללי של ברכת השנים הוא בקשה מה' שייתן ברכה בתבואת השדה, ולכן בימי החורף מוסיפים בברכה זו בקשה על גשמי ברכה הנצרכים לגידול התבואה. בנוסח אשכנז ומרבית הנוסחים, נוסח הברכה הכללי זהה בין בחורף ובין בקיץ, וההבדל מתבטא רק בהוספת הבקשה המחויבת "ותן טל ומטר לברכה", אך בנוסח הספרדים ובנוסח תימן נהגו לשנות את כל נוסח הברכה, כך שבימות החורף אומרים 'ברך עלינו' – נוסח מורחב הכולל בתוכו גם את בקשת הגשם, ובימות הקיץ אומרים 'ברכנו' – נוסח מקוצר ללא הזכרת גשם.