cover image

כיוון השעון

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תנועה עם כיוון השעון היא תנועה מעגלית הנעשית מלמעלה לכיוון ימין וכאשר היא מגיעה למטה היא ממשיכה את תנועתה שמאלה עד הנקודה העליונה וחוזר חלילה.

Clockwise-He.svg
שרטוט המציג את כיוון השעון ואת הכיוון הנגדי לו ("נגד כיוון השעון")

תנועה בכיוון ההפוך נקראת "נגד כיוון השעון".

תנועתו של עצם הנראה למתבונן מסוים כנע עם כיוון השעון, תיראה למתבונן הנמצא מולו, מעברו השני של העצם, כתנועה נגד כיוון השעון.

במתמטיקה, מקובל להתייחס לכיוון השעון ככיוון השלילי (ונגד כיוון השעון הוא הכיוון החיובי).

ברגים, אומים, פקקי בקבוקים ומכסי צנצנות סטנדרטים מתברגים (מתהדקים) עם כיוון השעון ומשוחררים נגד כיוון השעון בהתאם לכלל יד ימין[דרושה הבהרה].

Oops something went wrong: