מועצה אזורית בישראל היא צורת שלטון מקומי המאגדת, מבחינה מוניציפלית, מספר יישובים כפריים או קהילתיים באזור גאוגרפי מסוים. בישראל ובשטחי יהודה ושומרון פועלות כיום 54 מועצות אזוריות המאוגדות בעמותת מרכז השלטון האזורי בישראל.

  גבולות תחום השיפוט של המועצות האזוריות

Oops something went wrong: