cover image

מחיר

מונח בכלכלה, המציין כמות של מוצר מסוים, בדרך כלל כסף, הנדרשת או מוצעת בתמורה למוצר או שירות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מחיר הוא מונח בכלכלה, המציין כמות של מוצר מסוים, הנדרשת או מוצעת בתמורה למוצר או שירות. בדרך כלל, נהוג לנקוב במחיר ביחידות מוצר מוסכמות, כמו כסף, אך מחיר יכול להיות מיוצג גם באמצעות מוצרים, סחורות ושירותים אחרים.

WorthingtonHomeMarket1941.jpg
מחירים על שלט ועל מוצרים במדינת אוהיו (1941)
PikiWiki_Israel_28754_Cities_in_Israel.JPG
מחירים של ירקות ופירות בשוק הכרמל (2012)
Fuel_price_comparison_-_OMV_-_Hungary_-_November%2C_2021.png
שילוט צג דיגיטלי למחירי דלק בהונגריה (2021)