cover image

מפרש (קבוצת כוכבים)

קבוצת כוכבים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מפרש היא קבוצת כוכבים בשמי הדרום אחת מבין ארבע הקבוצות שאליהן פורקה קבוצת הכוכבים הספינה ארגו - ספינתם של הארגונאוטים (שלוש הקבוצות האחרות הן מצפן, ירכתי הספינה ושדרית). בשל חלוקת הקבוצה לארבעה חלקים השתבש לחלוטין סימון הכוכבים באותיות יווניות על פי ציון באייר. שביל החלב עובר בקבוצה ומכיל צבירי כוכבים רבים.

Quick facts: מפרש Vela, סמליות, עלייה ישרה, נטייה, שטח...
מפרש
Vela
Vela_IAU.svg

מפת קבוצת הכוכבים מפרש
סמליות המפרש של הספינה ארגו - ספינת הארגונאוטים
עלייה ישרה 9 שעות
נטייה °50-
שטח נראה 500 מעלות מרובעות
דירוג שטח נראה במקום ה-32
מספר כוכבים בבהירות נראית < 3 5
הכוכב הבהיר ביותר γ במפרש
בהירות נראית הכוכב הבהיר 1.75
מטר מטאורים ולידים
מערכות כוכבים גובלות
נראית בין קוי הרוחב °30 ו-°90-
מומלץ לצפות בשעה 21:00 במהלך חודש מרץ
Close