cover image

עִיר היא דפוס התיישבות אנושי המאופיין בצפיפות גבוהה ובריכוז גבוה של אוכלוסייה ליחידת שטח, ביחס לצורות התיישבות אחרות. התהליך הדמוגרפי בו מתרחש מעבר של אוכלוסייה מיישובים כפריים לסוגים שונים של התיישבות עירונית מכונה עיור.

המונח "ערים" מפנה לכאן. לערך העוסק בחברה ממשלתית האמונה על פיתוח אורבני בישראל, ראו ערים (חברה).
נוף מעל מוסקבה, עיר הבירה של רוסיה והעיר הגדולה בה.
נוף מעל טוקיו, בירת יפן.