cover image

רֹאשׁ חֹדֶש הוא היום הראשון בכל חודש עברי. בחודשים מלאים - המונים שלושים יום - גם היום האחרון נחשב ראש חודש של החודש הבא. הכרזה על ראש חודש מכריעה למעשה מתי יצוינו החגים היהודיים, הנקבעים לפי התאריך העברי.

תקיעה בחצוצרות להודעה על קידוש החודש.