cover image

רשות המסים בישראל

גוף ממשלתי העוסק בגביית מסים / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

רשות המסים בישראל היא גוף ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר ועוסק בעיקר בגביית מיסים וכן במתן מענקים ממשלתיים מסוימים.

Quick facts: מידע כללי, תחום שיפוט, משרד אחראי, תאריך ...
רשות המסים בישראל
מידע כללי
תחום שיפוט ישראל ישראל
משרד אחראי משרד האוצר
תאריך הקמה 1 בספטמבר 2004
סוכנות קודמת הוקמה בעקבות איחוד גופי גביית המיסים שהתקיימו קודם לכן בנפרד
מנכ"ל ערן יעקב
עובדים ~5,500
האתר הרשמי
Close

הרשות הוקמה ב-1 בספטמבר 2004, בעקבות החלטה של ממשלת ישראל לאחד את האגפים לגביית מיסים - אגף מס הכנסה ומסוי מקרקעין, אגף המכס ומע"מ ושע"ם (שירות עיבודים ממוחשבים). המטרה הייתה "לאחד את ניהול נושא גביית המיסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים".