cover image

שבת

יום מנוחה וקדושה שבועי לעם ישראל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

ביהדות, הַשַּׁבָּת היא יום של קדוּשה, שביתה ממלאכה ומנוחה, והמועד הראשון במועדים הקבועים מהתורה. המועד חל באופן קבוע מדי שבעה ימים, ביום השביעי שבשבוע. תחילת השבת היא בערבו של יום שישי לאחר שקיעת החמה זמן הקרוי "ליל שבת", וסיומה הוא בערב למחרת, עם צאת הכוכבים – זמן הקרוי "מוצאי שבת".

Shabbat_Candles.jpg
נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש.
Shabbat_Challos.jpg
שתי חלות מכוסות
%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%94_9_-_%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%9B%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%A9%D7%91%D7%AA.jpg
שבר מחורבת עוצה של כן לנר שבת שעליו חרותה המילה "שבת" נמצא בשכבה 8, מתוארך לשנים 340–410 לספירה

ביהדות נחשבת השבת למועד המקודש ביותר.[1]

שמירת שבת היא אחת המצוות המרכזיות ביהדות; לפי המדרש, השבת הראשונה ניתנה לאדם ביום היבראו,[2] ושמירתה שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.[3] לדברי סדר עולם, פרק ה', השבת הראשונה ששמרו עם ישראל בצאתם ממצרים הייתה ביום כ"א באייר. לדברי התלמוד בבלי, מסכת שבת, דף פ"ז, עמוד ב', השבת הראשונה הייתה בכ"ב באייר.

השבת מסמלת ביהדות את בריאת העולם בידי אלוהים, וקדושתה קבועה מאז בריאת העולם על ידי אלוהים,[4] ובשונה מחגי ישראל, אינה תלויה בקידוש החודש שנעשה בידי בית הדין. טעמי המצוות והמנהגים המיוחדים לשבת מקורם בציווי המקראי לקדש יום זה ולשבות בו ממלאכה, כמעשה האל אחר השלמתו את הבריאה בששת ימי בריאת העולם, וממספר מקורות בתנ"ך. השבת אינה משמשת רק למנוחה ולהימנעות מעשיית מלאכה, וכבר בתקופת התנ"ך נתפסה כיום של קדושה, עונג, התרוממות הנפש, וזמן להאתספות הציבור לצורך דברי קדושה (אולי לימוד תורה).[5] על פי ספר הכוזרי שמירת השבת היא הודאה מעשית בבריאת העולם, מחזקת את האמונה היהודית, ומקרבת את האדם לבורא העולם יותר מפרישות ונזירות גופנית, בעוד אי שמירתה גורמת להיחלשות האמונה.[6]

בחילול השבת רואה התורה חטא חמור שהעונש על עשייתו במזיד בפני עדים שהתרו בו הוא מוות בסקילה, שנחשבת לחמורה מבין ארבע מיתות בית דין. או עונש כרת[7] במקרה שחילל שלא בפני עדים,[8] ואם חילל בשוגג[9] חייב קרבן חטאת.

הרעיון של יום מנוחה קבוע היה נפוץ בעת העתיקה אצל עמים רבים,[10] ואף השפיע על דוקטרינות סוציאליסטיות שונות לפעול לקיצור אורך יום העבודה ושבוע העבודה. בישראל נקבע יום השבת כיום מנוחה רשמי.