Tata bahasa

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat.[1] Kedudukan kajian tata bahasa merupakan yang utama dalam pembelajaran bahasa, khususnya pada pendekatan struktural.[2] Tata bahasa merupakan bahan kajian bagi para pengajar dan pembelajar bahasa.[3] Sementara itu, pada abad ke-16 dan ke-17 yang merupakan Abad Pencerahan, para sarjana banyak mengkaji mengenai pembahasan, penyusunan dan perbandingan tata bahasa.[4] Tata bahasa juga merupakan salah satu permasalahan utama dalam kegiatan pembelajaran membaca dan menulis.[5]

Oops something went wrong: