cover image

Osta

From Wikipedia, the free encyclopedia

Osta ir ar robežām noteikta teritorija, ieskaitot akvatoriju, kas iekārtota ar moliem, piestātnēm, sauszemes infrastruktūru un ūdensceļiem kravu, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanai, kuģu un pasažieru apkalpošanai, kā arī dažādu citu ar kuģošanu saistītu palīgoperāciju veikšanai. Ostas kopējās hidrotehniskās būves, navigācijas iekārtas, kuģu ceļi un visa ostas akvatorija parasti ir valsts vai pašvaldības īpašums, un to pārvalda un uztur ostas administrācija (atsevišķas hidrotehniskās būves vai citas būves var būt arī ostā darbojošos uzņēmumu /uzņēmējsabiedrību/ īpašumā un pārvaldē). Ostas robežas nosaka attiecīgā pašvaldības institūcija saskaņā ar pilsētas /apdzīvotās vietas/ ģenerālplānu (perspektīvo plānu). Ostu pārvalda ostas administrācija, kuru vada ostas pārvaldnieks, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata un nosaka viņa darba samaksu attiecīgā pašvaldības institūcija pēc saskaņošanas ar Jūras lietu ministriju.

Lorrain.seaport.jpg
17. gadsimta ostas attēlojums, Klada Lorēna glezna, 1638. gads

Mazā osta ir noteikta ierobežota sauszemes teritorijas daļa, ieskaitot mākslīgi izveidotos uzbērumus, un iekšējo ūdeņu daļa, ieskaitot iekšējos un ārējos reidus un ostas pieejā esošos kuģuceļus, kas iekārtoti kuģu apkalpošanai, un tās darbības pamatvirzieni ir zvejniecība, zivju pārstrāde, tūrisms, ekoloģiski tīru kravu eksports un imports.

Latvijas Republikā darbojas trīs lielās ostas: Rīgas osta, Ventspils osta un Liepājas osta, un septiņas mazās ostas: Skultes osta, Mērsraga osta, Salacgrīvas osta, Rojas osta, Engures osta, Pāvilostas osta un Lielupes osta.