cover image

Некропола

големи антички гробишта / From Wikipedia, the free encyclopedia

Некропола — големи гробишта или место за закопување. Зборот потекнува од грчкиот збор „некрополис“, што значи: „град на мртвите“. Ретко, овој израз се употребува за да се означат модерните гробишта надвор од големите градови, а најчесто зборот се однесува на гробиштата на старите народи, античките и средновековните цивилизации.

Погледа на етрурска некропола (Banditaccia, Cerveteri) во Италија