Црква

појаснителна страница на Википедија / From Wikipedia, the free encyclopedia

Црква заедница од луѓе кои исповедаат (веруваат во) ист Бог. Поимот се употребува и за објект за јавна религиозна служба во христијанството.

Црква во Австрија