Eerwraak of eermoord is de extreemste vorm van eergerelateerd geweld: een gewoonterechtelijk fenomeen waarbij een familie of stam de verloren gegane zedelijke eer meent te kunnen herstellen door het plegen van een moord op de veroorzaker van het eerverlies of degene die schuldig bevonden wordt aan het eerverlies. Deze persoon kan een man of een vrouw zijn.

Het gaat daarbij uitsluitend om verlies van de zedelijke eer en wel na een fysieke aantasting daarvan. Het besluit eerwraak te plegen valt alleen als er geen andere oplossing is, zoals een huwelijk. Een man (of vrouw) kan in principe niet op eigen houtje besluiten eerwraak te plegen; het is een kwestie van de hele familie of de stam. De familie of de stam kan de daad ook achteraf billijken. De term 'eerwraak' is in 1978 bedacht door de Leidse turkoloog Ane Nauta, als pendant van bloedwraak.

Maar vanuit een volkomen ander perspectief beschouwd zijn 'eerwraak' en 'eermoord' verwarrende en tegenstrijdige begrippen omdat eermoord (honor killings) juist van eerwraak (honor revenge) gescheiden dient te blijven. Bij honor killings is de aanduiding 'honor' onjuist en kan er beter gesproken worden van 'reincarnation killings'. Deze worden altijd door een familielid gepleegd, terwijl wraak hier niet de belangrijkste drijfveer is. Zuuraanvallen (acid attacks) daarentegen horen bij honor revenge (eerwraak) omdat het begrip 'eer' hier wel op zijn plaats is. Deze aanvallen worden meestal door niet-familieleden gepleegd. Bij reincarnation killings wordt de vrouw altijd gedood, terwijl dit bij honor revenge (eerwraak) minder gebruikelijk is omdat dit het effect van wraak teniet zou doen. Pleegt een niet-familielid de moord dan kan er weer wel sprake zijn van eermoord (honor killing). Dit principiële verschil wordt door de algemeen gebruikte term 'eerwraak' niet gedekt. Nader beschouwd wordt een vrouw bij een reincarnatie psychose van een mannelijk familielid altijd gedood, omdat de moslim (de man, de vader of haar broer) niet in haar nazaten wil reïncarneren. Bij eerwraak (honor revenge) daarentegen moet de vrouw juist blijven leven om de schade en schande van de wraak van bijvoorbeeld zuuraanvallen levenslang te kunnen blijven ondervinden. In deze zienswijze moeten 'eerwraak' en 'eermoord' daarom als van verschillende theoretische herkomst worden beschouwd: http://sexualreligion.blogspot.nl/.

Oops something went wrong: