Geconsolideerde jaarrekening

jaarrekening van een concern / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van een concern, waarin de balansen, winst-en-verliesrekeningen en soms ook kasstroomoverzichten van een moedermaatschappij tezamen met de dochterondernemingen als één geheel worden weergegeven. De consolidatie kan plaatsvinden wanneer er een volle dochter is (100% van de aandelen c.q. stemrechten is in bezit bij de moeder) maar ook wanneer ere een meerderheidsbelang is, bijvoorbeeld 60% van de aandelen c.q. stemrechten in bezit. Bij de consolidatie gaat het niet alleen om het optellen van posten, maar ook het tegengaan van dubbeltellingen. Hiertoe wordt met eliminatieposten gewerkt (in feite omgekeerde journaalposten). Veel voorkomende posten zijn:

  1. De deelneming bij de moeder wordt weggeboekt tegen het Eigen vermogen bij de dochter
  2. Onderlinge rekening-couranten (vorderingen en schulden) worden tegen elkaar weggeboekt
  3. Posten als Debiteuren (Handelsvorderingen) en Crediteuren (Handelsschulden) worden tegen elkaar weggeboekt.
  4. Posten als Te vorderen dividend en Te ontvangen dividend worden weggeboekt.
  5. Onderlinge winsten op verkoop van voorraden van moeder aan dochter of andersom moeten uitgeschakeld worden.

Bij het wegboeken van onderlinge winsten op in het concern verkochte goederen wordt een drietal theorieën onderscheiden:

  1. Eenheidstheorie (er wordt steeds voor 100% weggeboekt, ookal is er geen volle dochtermaatschappij)
  2. Belangentheorie (er wordt alleen onderlinge winst weggeboekt voor zover men aandeelhouder is, dus bij een 80% dochter wordt ook 80% van de onderlinge winst weggeboekt)
  3. Theorie van Bödeker (er wordt volgens de Belangentheorie weggeboekt en voor de winst van andere aandeelhouders wordt een post Minderheidsbelang of Belang van Derden opgevoerd).

Oops something went wrong: