Jaarrekening

financieel jaarverslag / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De jaarrekening of financieel jaarverslag is een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie. Een jaarrekening is een onderdeel van, of bijlage bij, het totale jaarverslag van de organisatie. Daarin wordt ook ingegaan op andere aspecten, zoals de uitgevoerde activiteiten en personalia.

In Nederland bevat de jaarrekening wettelijk minimaal de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting op beide. Als de rechtspersoon onderdeel is van een groep, moet ook de geconsolideerde jaarrekening van de groep (zie onder) worden opgenomen in de jaarrekening van de onderdelen.

De jaarrekening wordt in Nederland wettelijk geregeld in art. 2:361 BW. De term jaarverslag wordt daar niet meer gebruikt; er wordt van bestuursverslag gesproken. Daarnaast bestaat er nog de categorie “Overige gegevens”. In de praktijk is de term jaarverslag wél gangbaar, deze betreft dan het totaal van jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens. In Nederland is een en ander geregeld in Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, Titel 9, De jaarrekening en het bestuursverslag (artikelen 360-455) en onder meer het Besluit modellen jaarrekening[1]. Dit wordt ook wel met de term jaarrekeningenrecht aangeduid. De balans van een naamloze of besloten vennootschap moet zijn ingericht overeenkomstig model A of model B, de winst- en verliesrekening overeenkomstig model E of model F. Deze modellen zijn als bijlage bij het Besluit modellen jaarrekening gevoegd.

Voor zover niet anders vermeld gaat dit artikel over Nederland.

Oops something went wrong: