Klasse (vegetatiekunde)

syntaxonomische rang in de vegetatiekunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de vegetatiekunde is een klasse (Latijn: clasis), soms ook vegetatieklasse genoemd, de hoogste syntaxonomische rang of een syntaxon in die rang.

Deze indeling is gebaseerd op die van de taxonomie.

De wetenschappelijke namen van plantengemeenschappen op het niveau van de klasse zijn herkenbaar aan het suffix -etea (bijvoorbeeld de Alnetea glutinosae of de klasse van elzenbroekbossen).

De volgende klassen worden verder in detail beschreven:

Table info: Nederlandse naam, Wetenschappelijke naam...
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Klasse van akkergemeenschappenStellarietea mediae
Klasse van bisschopsmutsen en landkaartmossenRacomitrio-Rhizocarpetea
Klasse van bronbeekgemeenschappenMontio-Cardaminetea
Klasse van berkenbroekbossenVaccinio-Betuletea pubescentis
Klasse van brem- en gaspeldoornstruwelenCytisetea scopario-striati
Brummel-klasseLonicero-Rubetea
Klasse van doornstruwelenRhamno-Prunetea
Klasse van droge graslanden op zandgrondKoelerio-Corynephoretea
Klasse van droge heidenCalluno-Ulicetea
Dwergbiezen-klasseIsoeto-Nanojuncetea
Eendenkroos-klasseLemnetea
Klasse van eiken- en beukenbossen op voedselarme grondQuercetea robori-petraeae
Klasse van eiken- en beukenbossen op voedselrijke grondQuerco-Fagetea
Klasse van elzenbroekbossenAlnetea glutinosae
Fonteinkruiden-klassePotametea
Klasse van gladde witbol en havikskruidenMelampyro-Holcetea mollis
Klasse van haarmutsen en vingermossenOrthotricho-Physcietea
Klasse van heischrale graslandenNardetea
Helm-klasseAmmophiletea
Klasse van hoogveenbulten en natte heidenOxycocco-Sphagnetea
Klasse van hoogveenslenkenScheuchzerietea
Klasse van kalkgraslandenFestuco-Brometea
Klasse van kapvlaktegemeenschappenEpilobietea angustifolii
Klasse van kleine zeggenParvocaricetea
Klasse van kruipwilg- en duindoornstruwelenSalicetea arenariae
Kranswieren-klasseCharetea
Kringmos-klasseNeckeretea
Klasse van matig voedselrijke graslandenMolinio-Arrhenatheretea
Marjolein-klasseTrifolio-Geranietea sanguinei
Muurvaren-klasseAsplenietea
Klasse van naaldbossenVaccinio-Piceetea
Klasse van natte strooiselruigtenConvolvulo-Filipenduletea
Klasse van nitrofiele zomenGalio-Urticetea
Oeverkruid-klasseLittorelletea
Klasse van pioniergraslanden op gruis- en steenbodemsSedo-Scleranthetea
Pluisjesmos-klasseDicranelletea heteromallae
Poederkorst-klasseChrysotrichetea chlorinae
Riet-klassePhragmitetea
Klasse van ruderale gemeenschappenArtemisietea vulgaris
Ruppia-klasseRuppietea
Slijkgras-klasseSpartinetea
Schriftmos-klasseArthonio-Lecidelletea
Smaragdsteeltjes-klassePsoretea decipientis
Klasse van (spat)watergemeenschappenHymenelio-Fontinalietea
Klasse van stippelkorsten en achterlichtmossenVerrucario-Schistidietea
Tandzaad-klasseBidentetea
Klasse van vertakt bekermos en neptunusmosCladonio-Lepidozietea
Klasse van vloedmerkgemeenschappen op zand en slikCakiletea maritimae
Klasse van vloedmerkgemeenschappen op zeedijken en rolkeistrandenHonckenyo-Elymetea
Weegbree-klassePlantaginetea majoris
Klasse van wilgenbroekstruwelenFranguletea
Klasse van wilgenvloedbossen en -struwelenSalicetea purpureae
Zeeaster-klasseAsteretea tripolii
Zeegras-klasseZosteretea
Zeekraal-klasseThero-Salicornietea
Zeevetmuur-klasseSaginetea maritimae
Close

Oops something went wrong: