Vrije software

software die aan gebruikers bepaalde rechten ten aanzien van het bestuderen, wijzigen en opnieuw distribueren van de broncode toekent / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Vrije software is software die aan gebruikers rechten toekent voor het bestuderen, wijzigen en opnieuw verspreiden van de broncode. Een groot deel van de vrije software wordt verspreid onder de GNU General Public License (GPL).