cover image

Kulturminne

fysisk gjenstand eller sted av historisk kulturell betydning / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kulturminner er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Slike kan blant annet bestå av hus, industribygg eller fartøyer. Kulturminner kan også finnes i utmark eller under dyrket mark, som for eksempel tjæremiler, kullgroper, gravhauger, jernvinner, rydningsrøyser eller boplasser.

%C3%85rstein_i_Gratangen%2C_Trms._Naust_med_gamme._Reklingbu_i_bakgrunnen.JPG
Naustmiljø i Gratangen, Troms
Alta_Felszeichnung_Fischer.jpg
Helleristningene i Alta står på UNESCOs liste over verdens kulturarv
Damplokomotiv.JPG
Også damplokomotivet er et kulturminne
Sohlberg-Etter_snestorm._Lillegaten_R%C3%B8ros.jpg

Det må imidlertid skilles mellom gjenstandsverdien (kulturminnet eller gjenstanden i seg selv, estetiske verdier og tilsvarende) og kunnskapsverdien, hvilken historie eller kunnskap kulturminnet formidler. Slik sett får kulturminner mening innen den immaterielle historien som ligger bak, se også kulturvern og verneverdier.