Norsk Folkeminnelags skrifter

From Wikipedia, the free encyclopedia

Norsk Folkeminnelags skrifter er kulturvernorganisasjonen Norsk Folkeminnelags bokserie. Et uttalt mål bak utgivelsene har vært å være landsdekkende og fremskaffe gode tradisjonssamlinger fra alle strøk av landet. Med i snitt to bokutgivelser for året er nettet blitt stadig mer finmasket, samtidig som også andre hensyn forsøkes ivaretatt. Det er bøker relatert til ulike yrkesgrupper, omhandlende spesielle skikker, ulike fortellergenre og til nyere former for kulturytringer. På samme tid pågår det kontinuerlige profileringsdebatter, i tråd med folkloristikkens skiftende paradigmer.

Bøkene er tildelt serienummeret: ISSN 0800-5826.

Norsk Folkeminnelag utgir dessuten tidsskriftet FOLKEMINNER. NFL-nytt. Skriftet, som også inneholder artikler om ulike folkloristiske emner og stoff til ren faglig orientering, distribueres primært til medlemmene.