Grupa aminowa

każda grupa funkcyjna pochodząca od amoniaku, w cząsteczce którego jeden, dwa lub trzy atomy wodoru zostały zastąpione grupami funkcyjnymi / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Grupa aminowa, NH
2
,NHR, NR1
R2
organiczna grupa funkcyjna charakterystyczna dla amin[1]. Występuje w wielu związkach organicznych, np. w aminokwasach. Ma właściwości zasadowe, gdyż atom azotu jest zasadą Lewisa (ma wolną parę elektronową). W roztworach wodnych ulega jonizacji według równania:

RNH
2
+ H
2
O RNH+
3
+ OH
Prim_sec_tert_Amines_General_Formulae.png
Pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa grupa aminowa

W reakcji z grupą karboksylową tworzy wiązanie amidowe występujące w białkach jako wiązanie peptydowe.