cover image

Urząd wojewódzki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Urząd wojewódzkiwojewódzka jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca jednostką pomocniczą wojewody oraz organów rządowej administracji zespolonej[1]. Urząd wojewódzki jest urzędem administracji rządowej w województwie od chwili wejścia w życie nieobowiązującej już ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej[2].

Bdg_UWoj_6_07-2013.jpg
Budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Pa%C5%82ac_Juliusza_Heinzla_1.jpg
Pałac Juliusza Heinzla (Budynek Urzędu Wojewódzkiego) w Łodzi

Urząd stanowi aparat pomocniczy wojewody w celu umożliwienia wykonywania jego ustawowych zadań[1]. Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[3], a także na podstawie statutu urzędu wojewódzkiego.

Oops something went wrong: