Wikipedysta:Emptywords/Konkurs300/Regulamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Regulamin konkursu JESIENNY KONKURS 3 x 100 NA 10-LECIE OD EMPTYWORDSA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady Konkursu JESIENNY KONKURS 3 x 100 NA 10-LECIE OD EMPTYWORDSA. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest użytkownik Wikipedii posługującym się kontem uniwersalnym o nazwie Emptywords.

2. Celem konkursu jest popularyzacja otwartej wiedzy.

3. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Wikipedia: pl.wikipedia.org

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedysta:Emptywords/Konkurs300

6. Konkurs trwa od dnia 24.10.2022 do 14.12.2022 18.12.2022, przy czym możliwość zgłaszania haseł będących przedmiotem konkursu jest do 30.11.2022.

7. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz.27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy, kto spełnia następujące warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Wikipedii.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§3 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie w okresie 24.10.2022 – 30.11.2022 utworzyć jedno nowe hasło na polskiej wersji Wikipedii spełniające wszystkie jej zasady i dodać je do listy znajdującej się pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Emptywords/Konkurs300/Lista

2. Każdy Uczestnik może dodać tylko jedno hasło, przy czym może je podmieniać do czasu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Liczy się stan na 30.11.2022.

3. Organizator, po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń, wybierze trzy, jego zdaniem, najciekawsze nowe hasła i przyzna im Nagrodę do 14.12.2022 18.12.2022.

§4. NAGRODY

1. W konkursie w ramach nagród przyznane zostaną trzy nagrody równorzędne o wartości 100 PLN każda.

2. Odbiór nagrody następuje w formie uzgodnionej pomiędzy Organizatorem a autorami najciekawszych haseł jak np.: przelew bankowy, przelew BLIK, kod karty podarunkowej, tokenów z gier komputerowych lub innej.

§5. KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Organizator jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i kontaktu z Uczestnikiem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, do dnia 14.12.2022 18.12.2022 r.

5. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wymaganym przez przepisy Rozporządzenia RODO.

6. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, do dnia 14.12.2022 18.12.2022 r.

8. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu na stronie https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedysta:Emptywords/Konkurs300

2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie trwania Konkursu.

6. Organizator nie przyjmuje reklamacji dotyczących wyników konkursu.

Oops something went wrong: