FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

internationell organisation med fokus på jordbruk, fiske och skogsbruk / From Wikipedia, the free encyclopedia

Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, som brukar förkortas FAO (efter det engelska namnet: Food and Agriculture Organization of the United Nations), är det äldsta av Förenta nationernas (FN) fackorgan och leder FN:s och det internationella samfundets arbete för att bekämpa fattigdom och svält och dess syfte är att nå målet en värld utan hunger.

FAO_Roma_832.jpg
FAO:s huvudkontor i Rom.
FAO_logo.svg
FAO:s logotyp. Det latinska valspråket "Fiat Panis" betyder "låt det finnas bröd".

1943 träffades ledarna för de allierade länderna under andra världskriget på initiativ av USA:s president Franklin D Roosevelt, eftersom man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en tryggad livsmedelsförsörjning. De förstod att det bästa sättet att bistå de krigsdrabbade länderna var att skapa förutsättningar för dessa länder att producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för sin egen nationella utveckling. Att skapa sådana grundläggande produktionsförhållanden är viktigt, inte minst för befolkningens levnadsvillkor, men också för den ekonomiska tillväxten i länderna. FAO grundades en vecka före bildandet av Förenta nationerna (16 oktober 1945).

Organisationen verkar i samråd med både låginkomstländer och industrialiserade länder och fungerar som ett neutralt forum där nationer kan mötas för att förhandla fram avtal eller diskutera ställningstaganden. FAO är även en källa till information och lägger ned kontinuerligt arbete på kunskapsöverföring till och mellan sina 192 medlemmar, där Europeiska unionen (EU) utgör en egen medlem.

Sedan FAO bildades har den fokuserat på att förbättra levnadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen i utvecklingsländer, där 70 procent av de fattiga och hungrande i världen fortfarande lever. Organisationen kan erbjuda kunskap för att effektivisera jordbruket, fisket och skogsbruket i dessa länder. Målet med insatsen är att nationerna på sikt skall få medel och kunskap att klara sig själva och kunna trygga livsmedelsförsörjningen för alla.

Huvudkontoret är beläget i Rom, i den byggnad vid Circus Maximus som skulle ha inrymt den fascistiska regimens kolonialministerium. Generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation är sedan 2019 kinesen Qu Dongyu.

FAO:s statistiska databas, FAO STAT, är en statistisk databas tillgänglig på Internet med världsomspännande statistik från 210 länder och områden. Databasen tillhandahåller statistik inom jordbruk, nutrition, fiske, skogsbruk, bistånd, markanvändning och befolkningsutveckling. FAOS:s statistiska avdelning producerar även data över den globala handeln med jordbruksprodukter, data som bland annat bygger på projekt som Africover.