cover image

กรีฑาสถานแห่งชาติ (ไทย)

สนามกีฬาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย / From Wikipedia, the free encyclopedia

กรีฑาสถานแห่งชาติ (The National Stadium of Thailand) เป็นศูนย์กีฬาหลัก และสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมเคยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา และคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมดสัญญาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันกรมพลศึกษาได้ส่งคืนสถานที่บางส่วนแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และใช้อาคารสถานที่ในส่วนที่ยังเช่าอยู่ เพื่อเป็นที่ทำการของกรมฯ ตลอดจนสมาคมหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และนันทนาการต่าง ๆ

Quick facts: ชื่อเต็ม, ชื่อเดิม, ที่ตั้ง, พิกัด, ขนส่งมวลช...
กรีฑาสถานแห่งชาติ
สนามศุภชลาศัย
ภาพถ่ายสนามกีฬาหลัก
แผนที่
ชื่อเต็มกรีฑาสถานแห่งชาติ
ชื่อเดิมสนามกรีฑาสถาน
ที่ตั้ง154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
พิกัด13.7457°N 100.5289°E / 13.7457; 100.5289
ขนส่งมวลชนBTS-Logo.svg สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
เจ้าของกรมพลศึกษา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความจุ19,793 คน[1]
พื้นผิวหญ้า
การก่อสร้าง
ลงเสาเข็ม10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
ก่อสร้างพ.ศ. 2480
เปิดใช้สนามพ.ศ. 2481
ปรับปรุงพ.ศ. 2551
ต่อเติมพ.ศ. 2484
งบประมาณในการก่อสร้าง170,000 บาท[2]
สถาปนิกพระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์)
การใช้งาน
ฟุตบอลทีมชาติไทย
กีฬาแหลมทอง 1959
เอเชียนเกมส์ 1966
กีฬาแหลมทอง 1967
เอเชียนเกมส์ 1970
กีฬาแหลมทอง 1975
เอเชียนเกมส์ 1978
ซีเกมส์ 1985
กีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
งานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
Close

กรีฑาสถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของกรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Oops something went wrong: