主祷文 - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 主祷文.

主祷文

维基百科,自由的百科全书

此条目需要精通或熟悉相关主题的编者参与及协助编辑。 (2010年10月14日)请邀请适合的人士改善本条目。更多的细节与详情请参见讨论页。
主祷文.新约全书.广东话版.1906年
主祷文.新约全书.广东话版.1906年

主祷文》(拉丁语Oratio Dominica天主教亦称之为《天主经》,是基督宗教最为人所知的祷词,亦最为信徒熟悉的经文。此文记载于《圣经新约的《马太福音第6章第9-13节与《路加福音第11章第2-4节。其中《马太福音》背景来自山上宝训的一部分,共七个祈求,《路加福音》则仅记载五个祈求,而教会礼仪传统上采用马太福音所记载之版本。

希腊语

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.]

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά Σου·
ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά Σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·
ἀμήν.]

世界语

Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro eterne.
Amen.

拉丁语

拉丁语原文为下,为方便起见,分行乃配合中文排列

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
(Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.)
Amen.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
(Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.)
Amen.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
(Quoniam tibi est regnum et potestas et gloria in saecula.)
Amen.

阿拉米语

 • 阿拉米语(又译作阿拉姆语、亚兰语)是耶稣时代的犹太人公共语言,以下是其拉丁化转写

Abwoon d'bwashmaya,
Nethqadash shmakh,
Teytey malkuthakh.
Nehwey tzevyanach aykanna d'bwashmaya aph b'arha.
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.
Wela tahlan l'nesyuna.
Ela patzan min bisha.
Metol dilakhie malkutha wahayla wateshbukhta l'ahlam almin.
Amen.

Abba,
Yithqadash shmak.
Tethe malkuthak.
They rauthak.
Pitthan yelip hav lan yomden.
w-Shbuq lan hobenan.
Hek anan shbaqin l-haibenan.
w-La ul lan l-nisyon.
Amen.

叙利亚语

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝ
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ

古教会斯拉夫语

Отьчє нашь·
ижє ѥси на нєбєсѣхъ:
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ·
да придєтъ цѣсар҄ьствиѥ Твоѥ·
да бѫдєтъ волꙗ Твоꙗ
ꙗко на нєбєси и на ꙁємл҄и:
хлѣбъ нашь насѫщьнꙑи
даждь намъ дьньсь·
и отъпоусти намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗко и мꙑ отъпоущаѥмъ
длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди насъ въ искоушєниѥ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ нєприꙗꙁни:
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсар҄ьствиѥ
и сила и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ
Аминь჻

Отьчє нашь·
ижє ѥси на нєбєсѣхъ:
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ·
да придєтъ цѣсар҄ьствиѥ Твоѥ·
да бѫдєтъ волꙗ Твоꙗ
ꙗко на нєбєси и на ꙁємл҄и:
хлѣбъ нашь насѫщьнꙑи
даждь намъ дьньсь·
и отъпоусти намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗко и мꙑ отъпоущаѥмъ
длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди насъ въ искоушєниѥ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ нєприꙗꙁни:
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсар҄ьствиѥ
и сила и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ
Аминь჻

Отьчє нашь·
ижє ѥси на нєбєсѣхъ:
да свѧтитъ сѧ имѧ Твоѥ·
да придєтъ цѣсар҄ьствиѥ Твоѥ·
да бѫдєтъ волꙗ Твоꙗ
ꙗко на нєбєси и на ꙁємл҄и:
хлѣбъ нашь насѫщьнꙑи
даждь намъ дьньсь·
и отъпоусти намъ длъгꙑ нашѧ
ꙗко и мꙑ отъпоущаѥмъ
длъжьникомъ нашимъ·
и нє въвєди насъ въ искоушєниѥ·
нъ иꙁбави нꙑ отъ нєприꙗꙁни:
ꙗко твоѥ ѥстъ цѣсар҄ьствиѥ
и сила и слава въ вѣкꙑ вѣкомъ
Аминь჻

俄语

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Аминь.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Аминь.

Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Аминь.

英语

Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done on earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses (or debts),
As we forgive them that trespass against us (or As we forgive our debtors).
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power, and the glory,
For ever (and ever).
Amen.

Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done on earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses (or debts),
As we forgive them that trespass against us (or As we forgive our debtors).
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power, and the glory,
For ever (and ever).
Amen.

Our Father, which art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done on earth,
As it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses (or debts),
As we forgive them that trespass against us (or As we forgive our debtors).
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power, and the glory,
For ever (and ever).
Amen.

官话

文言版天主经
文言版天主经

在天我等父者,
我等愿尔名见圣。
尔国临格。
尔旨承行于地,如于天焉。
我等望尔,今日予我,我日用粮。
尔免我债,如我亦免负我债者。
又不我许陷于诱感。
乃救我于凶恶。
亚孟。

我们的天父,
愿祢的名受显扬,
愿祢的国来临,
愿祢的旨意奉行在人间,如同在天上。
求祢今天赏给我们日用的食粮,
求祢宽恕我们的罪过,如同我们宽恕别人一样。
不要让我们陷于诱惑,
但救我们免于凶恶。
亚孟。

我们在天的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国来临,
愿你的旨意承行于地,如在天上一样。
我们的日用粮,求你今天赐给我们;
宽免我们的罪债,犹如我们也宽免得罪我们的人;
不要让我们陷入诱惑,
但救我们免于凶恶。
亚孟。

我们在天上的父:
愿人都尊祢的名为圣。
愿祢的国降临;
愿祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我们日用的饮食,今日赐给我们。
免我们的债,如同我们免了人的债。
不叫我们遇见试探;救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀,全是祢的,直到永远。
阿们!

我们在天上的父:
愿人都尊祢的名为圣。
愿祢的国度降临;
愿祢的旨意行在地上,
如同行在天上。
我们日用的饮食,今日赐给我们。
免我们的债,如同我们免了人的债。
不叫我们陷入试探;救我们脱离那恶者。
因为国度、权柄、荣耀,全是祢的,直到永远。
阿们!

和《路加福音第11章第2节的从加利利亚兰文的主祷文翻译的缩短版的主祷文

‘(天)父啊:
愿人都尊你\祢\您的名为圣;
愿你\祢\您的国降临;(注)
我们日用的饮食,天天赐给我们。
赦免我们的罪,
因为我们也赦免凡亏欠我们的人。
不叫我们陷入试探,
阿们。’

 • 东正教文言文版本:(称为上帝经的东正教主祷文文言文版本,取自20世纪初北京北馆印制的中文东正教日课书中)

在天我等父,
我等愿尔名显圣,
尔国临格,尔旨承行于地如于天。
我等求尔今日赐我日用之粮,
而免我等债如我亦免负我债者;
又不导我侪于诱感,
乃救我侪于凶恶。
阿民。

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国来临,
愿你的旨意承行于地,如于天。
我们的日用粮,求你今天赐给我们;
宽免我们的罪债,犹如我们宽免亏负我们的人;
不要让我们陷入诱惑,
但救我们脱离那邪恶者。
阿们。

我们在天上之父,
愿人皆尊父名为圣,
愿父国降临,
愿父旨意成就在地,如同成就在天。
我们日用之饮食,求父今日赐与我们。
又求饶恕我们之罪,如我们饶恕得罪我们的人。
保佑我们不受诱惑;拯救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀,皆属于父,永无穷尽。
阿们。

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国降临,
愿你的旨意行在地上,如同行在天上。
我们日用的饮食,今天赐给我们。
饶恕我们的罪,如同我们饶恕得罪我们的人。
不叫我们遇见试探,拯救我们脱离凶恶。
因为国度、权柄、荣耀,都是你的,从现在直到永远。
阿们。

我们在天上的父亲:
愿人都尊崇你的圣名;
愿你在世上掌权;
愿你的旨意实现在地上,如同实现在天上。
赐给我们今日所需的饮食。
饶恕我们对你的亏负,正如我们饶恕了亏负我们的人。
不要让我们遭受承担不起的考验,
要救我们脱离那邪恶者的手。
因为国度、权柄、荣耀都属于你,直到永远。
阿们。

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国降临,
愿你的旨意成就在地上,如同在天上一样。
我们每天所需的食物,求你今天赐给我们;
赦免我们的罪债,好像我们饶恕了得罪我们的人;
不要让我们陷入试探,救我们脱离那恶者。
因为国度、权柄、荣耀,全是你的,直到永远。
阿们。

 • 环球新译本《主祷文》

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国来临,
愿你的旨意成就,在天如此,在地亦然。
我们需用的食物,求你今天赐给我们;
宽恕我们的亏欠,好像我们宽恕了亏欠我们的人;
不要使我们陷入试探,救我们脱离那恶者。
因为国度、能力、荣耀,都是你的,直到永远。
阿们。

我们在天上的父,
愿你的名被尊为圣,
愿你的国早日降临,
愿你的旨意成就在地上,如同成就在天上。
求你赐给我们今天所需要的食物,
求你宽恕我们的罪,就像我们宽恕得罪我们的人。
求你不要让我们向试探屈服,救我们脱离那恶者。

闽南话

 • 《闽南线谱圣诗》版本《主的祈祷文》(菲律滨中华基督教会1955年初版、1980年再版)

阮在天里的父;
愿祢的名做圣;
祢的国临到;
祢的旨意得成在地上亲像在天上;
所当用的米粮,今仔日赏赐阮;
赦免阮的罪,亲像阮亦赦免得罪阮的人;
勿得使阮遇着试探,救阮脱离恶。
因为国,权,荣光,皆是祢的,至代代,心正所愿。

台语

阮在天里的父,愿你的名圣,
你的国临到,你的旨意得成,伫地里亲像伫天里。
阮的日食今仔日给阮。
赦免阮的辜负,亲像阮也有赦免辜负阮的人。
莫得导阮入伫试,著救阮脱离彼个歹的。
因为国,权能,荣光拢是你所有,
代代无尽。阿们。(马太6:9-13)

 • 另一版本(老一辈教友的台语祷词)

在天我等父。
我等愿尔名见圣。
尔国临格。
尔旨承行于地如于天。
求今赐我等日用之粮。
而免我等债。
如我亦免负我等债者。
又不导我侪于诱感。
乃救我侪于凶恶。
亚孟。

台湾原住民族族语

Wama niyam I kakarayan,
Nanay mapahmek ko Nika fangcal no ngangan iso.
pataynien ko nikowanan iso a kitakit.
paiahcien ko nafaloco'an iso itini i kala'no,
matiya ono i kakarayananay.
Paflien kami to no aniniay a saka'orip niyam.
Hpolen ko raraw niyam,
matiya o nipihpol niyam to pararaway i tamiyanan.
Kriden kami to sakacaaw ka sawi niyam.
Pa'oripen kami a paliyas nai tatiihay,
Nawhani, omikowanay, o ci'icelay, o ci'dilay kiso a mida'oc.
Amin.

tisun a nia Kama i tjarivavaw,
ulja namasan tjaljaparavacan a su ngadan,
ulja na mangetjez a su sipaljavakan,
ulja namapasusu a su kininemeneman i kacauan,
a namaya tua i tjarivavaw.
a nia kanen tu qadaw anga,
pagaugavi amen tucu a qadaw.
nu napazekatj amen tua napasaliw tjanuamen,
ulja sun a namaya auta a napazekatj tjanuamen.
maya men a pasecevucevung tua sisepakilingaw.
paseqeljiqeljingu amen a kemasi tua nakuya.
ayatua a pinaljavakan, a picul, a ligu,
nisun a penuljat a patje palalaut.
aming.

Bulru ki yesusama kasaki tubitubiane kitwaumase
Kusu ka Tama nay ka yasubelebeleng
pawsakesakenanga nai yane
makanaelre musuane
Lakamanianga Kawaerece
ki kai yakawmasane
pangimiaanga ki kidremedremesu
kikai yakawmasane mia ka subelebeleng
lapatarumaramara nai yane
kulrikatalekenai kainakameanenga
luikaiku pasalriw naiyane lapacepe nai
i mialrisu paceacepe ki pasalivane nay
Madha
pakipadradreseng kwa
kikituthiathingalane nay Palakelakeba nai yane
kiaidridringane
A lakay erecesu kay puku kay akaesadhane
waelrelresu palralrauthu
Amin

Mo Ama do to:
inaoy nosi mamimin o tao a zomwazway so Meylimawang a ngaran mo,
Inaoy no italamozong mo okarawan,
Inaoy no mai jyamen do teyrahem o apiya ahahapan mo sya do teyngato,
o kanen namen sicyaraw eya am itoro mo jyamen,vonasen mo o raraten namen,
akman jyamen a ji mapeyyan sya do onowned so raten da jyamen no icyatatao namen,
Ji mo yamen amya kalitan.
Apzatan mo yamen mo Ama do to,
do kararatan do teyrahem Ta imo rana am kateymoyat a tey mazway a Tao do to yatomalamozong nyamen a mangay do kaidan no karawan,
A min.

 • 《Qnanngi ay Sudad · Tmunux tu Tama》噶玛兰语圣经 (Masiw 6:9-13)

Tamakita taddanan.
Wanay qxasanna ya qnanngi na nangansu.
Paqawtuika qizuanansu tu qnabanang.
Xassiaka qnasianemsu tazian talibeng azu taddanan.
Bulaita stangiay ya saqabinnuskita.
Sululika qnalisawkita, azu smululkita tu palisaway timaymian.
Kawitita tu mai qaytiskita ta msukawan zau nani.
Qnaxu qizuananay, qsexay, qmidatay, aisu tuzus tu qaxzannan.
Amin

满语


ᠠᠪᡴᠠ ᡩᡝ ᠪᡳᠰᡳᡵᡝ ᠮᡠᠰᡝᡳ ᠠᠮᠠ
ᠠᠮᠠ ᡳ ᠴᠣᠯᠣ ᡤᡳᠩᡤᡠᠯᡝᠮᡝ ᡨᡠᡴᡳᠶᠠᡴᡳᠨᡳ
ᠠᠮᠠ ᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡝᠩᡤᡝᠯᡝᠨᠵᡳᡴᡳᠨᡳ
ᠠᠮᠠ ᡳ ᡤᡝᠰᡝ ᠠᠪᡴᠠ ᡩᡝ ᠶᠠᠪᡠᠪᡠᡵᡝ ᠰᠣᠩᡴᠣᡳ ᠨᠠ ᡩᡝ ᠶᠠᠪᡠᠪᡠᡴᡳᠨᡳ
ᠮᡝᠨᡳ ᡳᠨᡝᠩᡤᡳᡩᠠᡵᡳ ᠪᠠᡳᡨᠠᠯᠠᡵᠠ ᠵᡝᠮᡝᠩᡤᡝ ᠪᡝ ᡝᠨᡝᠩᡤᡳ ᠮᡝᠨᡩᡝ ᡧᠠᠩᠨᠠᡵᠠ
ᠮᡝᠨᡩᡝ ᡝᡩᡝᠯᡝᡥᡝ ᡠᡵᠰᡝ ᠪᡝ ᠮᡝᠨᡳ ᡤᡠᠸᡝᡤᡠᡵᡝ ᠪᠠ ᡨᡠᠸᠠᠮᡝ
ᠮᡝᠨᡳ ᠠᠮᠠ ᡩᡝ ᡝᡩᡝᠯᡝᡥᡝ ᠪᠠᠪᡝ ᡤᡠᠸᡝᠪᡠᡵᡝ
ᠮᡝᠮᠪᡝ ᡝᠨᡩᡝᠪᡠᡵᡝ ᠪᠠᡩᡝ ᡳᠰᡳᠪᡠᡵᠠᡴᡡ
ᡝᠯᡝᠮᠠᠩᡤᡝ ᡝᡥᡝ ᠴᡳ ᡠᡴᠰᠠᠯᠠᡵᠠ ᠪᡝ ᠪᠠᡳᡵᡝᠩᡤᡝ
ᠴᠣᡥᠣᠮᡝ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᡨᠣᠣᠰᡝ
ᡨᡝᠨ ᡳ ᡩᡝᡵᡝᠩᡤᡝ ᡝᠨᡨᡝᡥᡝᠮᡝ ᠠᠮᠠ ᡩᡝ ᠪᡳ ᠰᡝᡵᡝ ᡩᡠᡵᡤᡠᠨ
ᠠᠮᡝᠩ

abka de bisire musei ama
ama i colo gingguleme tukiyakini (tukiyekini)
ama i gurun enggelenjikini
ama i gese abka de yabubure songkoi na de yabubukini
meni inenggidari baitalara jemengge be enenggi mende xangnara
mende edelehe urse be meni guwegure ba tuwame,meni ama de edelehe babe guwebure
membe endebure bade isiburakv
elemangga ehe ci uksalara be bairengge
cohome gurun toose, ten i derengge enteheme ama de bi sere durgun (turgun)
ameng

斯瓦希里语

Baba yetu, yetu uliye
Mbinguni yetu, yetu amina!
Baba yetu yetu uliye
M jina lako e litukuzwe.

Utupe leo chakula chetu
Tunachohitaji, utusamehe
Makosa yetu, hey!
Kama nasi tunavyowasamehe
Waliotukosea usitutie
Katika majaribu, lakini
Utuokoe, na yule, muovu e milele!

Ufalme wako ufike utakalo
Lifanyike duniani kama mbinguni.

(Amina)

希伯来语

אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם
יִתְקַדֵּשׁ שִׁמְךָ
,תָּבוֹא מַלְכוּתְךָ
יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ
.כְּבַשָּׁמַיִם כֵּן בָּאָרֶץ
,אֶת לֶחֶם חֻקֵּנוּ תֵּן לָנוּ הַיּוֹם
וּסְלַח לָנוּ עַל חֲטָאֵינוּ
.כְּפִי שֶׁסּוֹלְחִים גַּם אֲנַחְנוּ לַחוֹטְאִים לָנוּ
,וְאַל תְּבִיאֵנוּ לִידֵי נִסָּיוֹן
.כִּי אִם חַלְּצֵנוּ מִן הָרָע
‎ כִּי לְךָ הָמַּמְלָכָה וְהַגְּבוּרָה
.וְהַתִּפְאֶרֶת לְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים
.אָמֵן

主祷文的荣耀颂

主祷文结尾,经常会加上这一段祷词(天主教称“光荣颂”),在天主教东正教礼仪习惯中,此荣耀颂多用于主日圣礼仪之中[1]

天下万国,普世权威,一切荣耀,永归于祢。”(天主教
因为国度、权柄、荣耀,都属于祢——父及子及圣灵——从今日到永远,世世无尽。”(东正教
因为国度、权柄、荣耀,全是祢的,直到永远。”(基督教新教

阿剌美文圣经》古卷无此经文,希腊文译本则有此经文[2]

在《十二宗徒训言》中,有“权威与光荣永归于祢,万世常存”这一句;《宗徒训诲录》在全句之前又加上“万国”一词,成为今日合一祈祷采用的经文。

主祷文中的七个祈求

这基督徒经常念的主祷文中,包括了七个祈求:[3]

 1. 我们在天的父:基督徒称全能和万有的创造者天主为父。既然视天主为父亲,所以基督徒不应憎恨、妒忌和歧视任何人。
 2. 愿你的名被尊为圣:祈求所有人都能对一父的名致以尊敬。
 3. 愿你的国来临:祈求所有人都愿意接受天父和祂的爱并努力使这世界变成一个合乎祂旨意的地方。
 4. 愿你的旨意承行于地,如在天上一样:祈求自己的旨意越来越肖似天主的旨意,好能完全奉行祂的旨意。
 5. 我们的日用粮,求你今天赐给我们:基督徒只求天父赐今天的食粮,不去担心未来。这祈求不单只为自己的摰亲,也是为所有人能得温饱而求,因而提醒基督徒自己要尽力协助有需要的人。
 6. 宽免我们的罪债,犹如我们也宽免得罪我们的人:真正的宽恕要求自己和身边的人修和。真正的基督徒有一份坚固的安全感,即使人们攻击他,他也不会被冒犯。基督徒祈求天父赐恩宠,好能向这目标迈进。
 7. 不要让我们陷入诱惑,但救我们免于凶恶:在最后,基督徒承认自己的软弱和对天父完全的依赖,并求祂的庇护。

阿们

马太福音》或《路加福音》原文并没有“阿们”一词,教会礼仪上会在最后加上阿们来表示同意或肯定的意思。

参考文献

 1. ^ Catechism of the Catholic Church - IntraText. www.vatican.va. [2019-02-11]. 
 2. ^ Lord's Prayer. 耶稣台湾. [2019-02-11]. 
 3. ^ 天主经里的七个祈求. 《生命恩泉》 Fountain of Love and Life. 2013-06-20 [2019-02-11] (中文(繁体)‎). 
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
主祷文
Listen to this article