衛國 - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for 衛國.

衛國

維基百科,自由的百科全書

衛國
周朝諸侯國
國君之姬姓衛氏,後為姬姓子南氏
爵位伯爵
衛頃侯時升為侯爵
衞嗣君時自貶為
國都1. 朝歌河南省鶴壁市淇縣治)
2. 曹河南省直轄滑縣舊治)
3. 楚丘河南省直轄滑縣東)
4. 帝丘河南省濮陽市濮陽縣
5. 野王河南省焦作市下轄沁陽市
始封此國者周武王
創始年前11世紀
始祖衞康叔
滅亡年前209年
亡國之君衛君角
滅亡原因秦二世衞君角庶人
史書記載史記卷37;
春秋左氏傳隱公元年
衛國位置
衛國位置

衛國中國周朝諸侯國姬姓周武王康叔後裔。先後建都於朝歌楚丘帝丘野王,轄地大致為現在的河南北部與河北南部一帶。

周公平定武庚之亂後,封其同母少弟康叔於衛。康叔初封在康國(今河南禹縣西北),康叔封此國號曰衛,即取舊地為名。金文中常見的康侯、康公都是指叔封及其子嗣。

周初衛康叔遵守周公教誨,「啟以商政,疆以周索」,利用商人政治來貫徹周法,治理得很成功。衛國成為屏蕃周朝的重要支柱,康叔也被提拔到宗周王室任司寇。這樣,衛國實際上就交由其子庸伯統治。周厲王之前,衛國的歷史少見記述。周平王遷都時,衛武公曾出兵助周平戎。衛武公時一度強盛,為諸侯首領之一。

進入東周時期後由於內亂頻繁而衰弱,前661年被人所破,荒淫奢侈的衛懿公被狄人所殺,衛也失國,僅剩五千遺民在宋國鄭國等國的資助下寄居於曹國。依賴齊桓公的援助,前659年遷衛於楚丘(河南滑縣東),重新建國,方才得以續存,從此淪為小國。衛文公時,國力有所恢復。衛成公元年(前629年),衛為避狄人侵擾,又遷帝丘(河南濮陽),經百年休養生息,經濟始現繁榮。

春秋晚期,衛國孫氏寧氏專權,君臣關係不和。在孫氏投晉、寧氏被滅之後,衛國又出現了衛後莊公衛出公父子爭國的事件,國力進一步削弱。進入戰國,衛已衰敗,夾在之間苟延殘喘。至衛成侯時,已自貶稱侯。

前343年,魏廢姬姓衛君改立衛靈公的別支後裔子南氏為衛君。前254年,衛懷君入朝魏國被囚殺,衛被魏兼併,成為其附庸。前252年,魏安禧王改立其婿也是衛懷君之弟衞元君為衛君。[1]衞元君只是一個封君,是諸侯國國內擁有爵位和封地的人,他不再是諸侯,因此其領地也不能稱之為國。前241年,秦攻魏,把衛國原有的濮陽一帶歸入東郡,立姬姓後代衛君角為衞君,並將把他移到野王(河南沁陽),衛又成了秦的附庸。秦二世元年(前209年),衛君角被廢為庶人,衛國滅亡。衛國是周諸侯國中最後一個被秦滅亡的國家。[2]

另一種說法是衛國並非被秦二世廢滅,日本史學家平勢隆郎認為因春秋戰國的「立年改元」或「逾年改元」[3]的紀年系統造成的混亂,導致司馬遷誤認衛國多出十二年國祚,也就是衛國是亡於秦始皇統一天下的前221年。這種見解為周振鶴所贊同。[4]

衛國君主列表及在位年份

此表主要以《史記·衛世家》為主,參照楊伯峻《春秋左傳注》、楊寬《戰國史料編年輯証》及陳夢家《西周年代考》修改補充。

稱號 國君本名 在位年數 在位年份 出身與關係 資料出處
1 衛康叔 約前1040年以後(周成王時期) 周文王子、周武王同母弟 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
2 衛康伯
牟、周文王之孫又稱王孫牟 周康王時期 衛康叔子 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
3 衛孝伯
《三代世表》作衛考伯
周昭王時期 衛康伯子 《史記·衛世家》
《三代世表》
《漢書·古今人表》
陳夢家《西周年代考》
4 衛嗣伯 周穆王時期 衛孝伯子 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
5 衛𢈻伯
《世本》作衛摯伯
周共王時期 衛嗣伯子 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
6 衛靖伯 周懿王周孝王時期 衛𢈻伯子 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
7 衛貞伯
《世本》作衛箕伯
? - 前867年(周夷王時期) 衛靖伯子 《史記·衛世家》
陳夢家《西周年代考》
8 衛頃侯 12 前866年 - 前855年 衛貞伯子 《史記·衛世家》
9 衞釐侯 42 前854年 - 前813年 衛頃侯子 《史記·衛世家》
10 衛共伯 未改元 前813年 衛釐侯子 《史記·衛世家》
11 衛武公 55 前812年 - 前758年 衛僖侯子、衛共伯弟 《史記·衛世家》
12 衛莊公 23 前757年 - 前735年 衛武公子 《史記·衛世家》
13 衛桓公 16 前734年 - 前719年 衛莊公子 《史記·衛世家》
14 衛州吁 州吁 未改元 前719年 衛莊公子、衛桓公弟 《史記·衛世家》
15 衛宣公 19 前718年 - 前700年 衛莊公子、衛桓公弟 《史記·衛世家》
16 衛惠公 4(楊伯峻)
3(史記)
前699年 - 前696年(楊伯峻)
前699年 - 前697年(史記)
衛宣公子 《史記·衛世家》
《十二諸侯年表》
《左傳》桓公十六年
17 衛黔牟 黔牟 9(楊伯峻)
10(史記)
前696年 - 前688年(楊伯峻)
前696年 - 前687年(史記)
衛宣公子 《史記·衛世家》
《十二諸侯年表》
《左傳》莊公六年
衛惠公(復位) 20 (未改元)(楊伯峻)
18 (未改元)(史記)
前688年 - 前669年(楊伯峻)
前686年 - 前669年(史記)
衛宣公子 《史記·衛世家》
《十二諸侯年表》
《左傳》莊公六年
18 衛懿公 9 前668年 - 前660年 衛惠公子 《史記·衛世家》
19 衛戴公 1 (當年改元) 前660年 衛宣公孫、衛昭伯公子頑子 《史記·衛世家》
20 衛文公 25 前659年 - 前635年 衛昭伯子、衛戴公弟 《史記·衛世家》
21 衛成公 35 前634年 - 前600年 衛文公子 《史記·衛世家》
22 衛君瑕 未改元 前632年 衛文公子、衛成公弟 《史記·衛世家》
23 衛穆公 11 前599年 - 前589年 衛成公子 《史記·衛世家》
24 衛定公 12 前588年 - 前577年 衛穆公子 《史記·衛世家》
25 衛獻公 18 前576年 - 前559年 衛定公子 《史記·衛世家》
26 衛殤公
《漢書》名
《左傳》名
12 前558年 - 前547年 衛穆公孫、公子黑背之子
《史記》作衛定公弟
《漢書》作衛獻公弟
《史記·衛世家》
《漢書·古今人表》
《左傳》襄公廿六年
《春秋經傳集解》
衛獻公(復位) 3 前546年 - 前544年 衛定公子 《史記·衛世家》
27 衛襄公 9 前543年 - 前535年 衛獻公子 《史記·衛世家》
28 衛靈公 42 前534年 - 前493年 衛襄公子 《史記·衛世家》
29 衛出公 13 前492年 - 前480年 衛莊公子 《史記·衛世家》
30 衛莊公
《漢書》作衛簡公
蒯聵 3 前480年 - 前478年 衛靈公子 《史記·衛世家》
《漢書·古今人表》
31 衛斑師 斑師
《左傳》名般師
未改元 前478年 《左傳》謂衛襄公孫 《史記·衛世家》
《左傳》哀公十七年
32 衛君起 1 前477年 《史記》注謂衛靈公子 《史記·衛世家》
衛出公(復位) 7(楊伯峻)
21(史記)
前476年 - 前470年(楊伯峻)
前476年 - 前456年(史記)
衛莊公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
33 衛悼公
《世本》名,一名
5 前469年 - 前465年(楊寬)
前455年 - 前451年(史記)
衛靈公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯證》
34 衛敬公
《世本》名
33(楊寬)
19(史記)
前464年 - 前432年(楊寬)
前450年 - 前432年(史記)
衛悼公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯證》
35 衛昭公
《世本》作衛橈公

《世本》名
6 前431年 - 前426年 衛敬公子 《史記·衛世家》
36 衛懷公
《六國年表》誤作衛悼公
11 前425年 - 前415年 衛昭公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
37 衛慎公 32(楊寬)
42(史記)
前414年 - 前383年(楊寬)
前414年 - 前373年(史記)
衛悼公子 《史記·衛世家》
楊寬《戰國史料編年輯證》
38 衛聲公
《世本》作衛聖公

《世本》名
11 前382年 - 前372年(楊寬)
前372年 - 前362年(史記)
衛慎公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
39 衛成侯
《世本》名不逝
29 前371年 - 前343年(楊寬)
前361年 - 前333年(史記)
衛聲公子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
40 衛平侯 勁(子南氏) 8 前342年 - 前335年(楊寬)
前332年 - 前325年(史記)
衛靈公少子公子郢的後代
舊誤作衛成侯子
《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
41 衛嗣君
《紀年》作衛孝襄侯
42 前334年 - 前293年(楊寬)
前324年 - 前283年(史記)
衛平侯子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
42 衛懷君 39(楊寬)
31(史記衛世家)
32(史記六國表)
前292年 - 前254年(楊寬)
前282年 - 前253年(史記)
衛嗣君子 《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
43 衛元君 25(史記衛世家、楊寬)
23(史記六國表)
前254年 - 前230年(楊寬)
前252年 - 前230年(史記)
魏國女婿
《史記》作衛嗣君弟
《漢書》作衛懷君弟
《史記·衛世家》
《六國年表》
《漢書·古今人表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
44 衛君角 33
21(史記)
前241年 - 前209年
前229年 - 前209年(史記)
秦國所立
《史記》作衛元君子
《史記·衛世家》
《六國年表》
楊寬《戰國史料編年輯証》
  • 註:惠公、黔牟、出公在位年從楊伯峻說。
  • 註:悼公、敬公、慎公、聲公、成侯、平侯、嗣君、懷君、元君在位年從楊寬說。
  • 註:君角在位年,即位年從楊寬,廢立年從舊說。

其他重要人物

石碏 石厚 寧莊子 寧武子 孔達 孫良夫 孫林父 寧殖 寧喜 北宮括 北宮喜 公孟縶 公叔成子 孔文子 孔悝 祝佗 公孫彌牟 吳起 商鞅 鬼谷子 呂不韋 荊軻 子貢 子夏

注釋

  1. ^ 司馬遷《史記·衛康叔世家》明確記載「懷君三十一年,朝魏,魏囚殺懷君。魏更立嗣君弟,是為元君。元君為魏婿,故魏立之。」
  2. ^ 秦始皇滅六國,保留附庸的衛國,秦二世繼位後廢滅衛國。
  3. ^ 立年改元:例如某國君在六月死了,新君繼位,那麼紀年上六月是前國君某某年六月,而七月就變成了新君元年七月。逾年改元:在前例中,則七月、八月依然紀年為前君某某年七月、八月,直到次年才改成新君元年。
  4. ^ 周振鶴:〈評日本學者平勢隆郎所著《新編史記東周年表》〉,《中國史研究動態》 ,1996年05期
泗上十二諸侯
宋國 | 魯國 | 衛國 | 邾國 | 薛國 | 郳國 | 滕國 | 莒國 | 任國 | 郯國 | 費國 | 邳國
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
衛國
Listen to this article