cover image

人民议会迪维希语:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް,拉丁转写:Rayyithunge Majilis)是马尔代夫的国家立法机关。人民议会实行一院制,由85名议员组成。每届议会任期5年。现任议会议长是穆罕默德·希德,副议长是Moosa Manik。

Quick facts: 人民议会 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް Rayyithunge Majil...
人民议会
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
Rayyithunge Majilis
种类
种类
连任限制
5年
历史
成立1932年12月22日 (1932-12-22)(成立)
1933年1月12日 (1933-01-12)[1](首次期)
当前任期
2019年2月25日 (2019-02-25)
领导
议长
穆罕默德·希德民主英语Democratic Party
自2019年5月29日
议长
Reeko Moosa Manik无党
数党领
Ahmed Nihan(马尔地夫英语Progressive Party of Maldives
数党领
Abdulla Riyaz(共和英语Jumhooree Party
结构
议员85
政党
合政府 (44)
  •   共和英语Jumhooree Party (22)
  •   马尔地夫民主英语Maldivian Democratic Party (19)
  •   MRM (2)
  •   义党英语Adhaalath Party (1)

在野 (35)

  缺位 (6)
选举
简单
上届选举
2019年4月6日
格言
Wa Amruhum Shuuraa Baynahum
会议地点
80 Medhuziyaaraiy Magu,
Henveiru, Malé 20080
网址
www.majlis.gov.mv
Close