cover image

哥斯达黎加共和国立法大会

From Wikipedia, the free encyclopedia

哥斯达黎加共和国立法大会西班牙語:)是哥斯达黎加的国家立法机关。立法大会实行一院制,由57名议员组成。每届立法大会任期5年。哥斯达黎加政体根据三权分立原则组成,立法大会代表立法权并与行政权和司法权共同构成最高权力体系。

Quick facts: 哥斯大黎加共和國立法大會 Asamblea Legislativa de la Repú...
哥斯大黎加共和國立法大會
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
种类
种类
议员57
会议地点
哥斯达黎加聖荷西
Close
哥斯大黎加政府与政治
系列条目
哥斯大黎加主题